Fritidshem 6-12 år

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att möjliggöra för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier. Enligt skollagen ska fritidshemmet stimulera elevers utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid.

 Fritidshemmet har en viktig uppgift att främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

 Att vara på fritidshem är en verksamhet som sker inom grundskolans ram efter skoltidens slut för barn i förskoleklass och grundskola. En plats på fritidshem är avgiftsbelagd. Du kan läsa mer om fritidshem på Skolverkets hemsida.

Statistik och utvärdering

Skolverket ansvarar för den officiella statistiken om fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Du kan läsa mer om statistik och utvärdering här.

Verksamhetsfrågor:

Kontakta respektive skola

Information om kommunens nya Regler och taxa 2017

Skolverket har ändrat maxtaxan och kommunen har därför anpassat avgiftsnivåerna därefter. Aktuell ändring av maxtaxan träder i kraft 1 april 2017. Om den gemensamma inkomsten före skatt i hushållet överstiger 45.390 kronor per månad inträder maxtaxan.