Förstelärare i Simrishamn

Vilket uppdrag har de arton förstelärarna inom Barn- och utbildningsförvaltningen i Simrishamn och vilka är de? Läs mer om det här!

Det statliga uppdraget

Reformen kring karriärstjänster i skolan antogs 2013. Simrishamns kommun beviljades då statsbidrag för fem tjänster. Sedan dess har reformen utökats och idag är de arton till antalet. Det är huvudmannen som har ansvar för tillsättningen och utformningen av karriärstjänsterna.

Grundkraven för en förstelärartjänst är att läraren har lärarlegitimation, kan uppvisa fyra års dokumenterat och vitsordat arbete med undervisning, har särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen, samt i övrigt av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör undervisningen till. Källa : Skolverket

Uppdrag: Förstelärare i Simrishamn

En förstelärare i Simrishamn har sin huvudsakliga anställning inom ett skolområde men kan också ha i uppdrag att arbeta med en eller flera skolor. Arbetsuppgifterna ska huvudsakligen bestå av undervisning och uppgifter som hör undervisning till, då syftet med reformen är att utveckla såväl undervisningen som den pedagogiska verksamheten i stort. En förstelärare ska därför kunna ta en ledande roll i att driva utveckling och därmed också kunna visa hur den arbetar för att nå goda resultat. Försteläraren har en nyckelroll i det kollegiala lärandet på sin skola och förstelärarens klassrum är alltid öppna för lektionsbesök.

Det är rektor som formulerar förstelärarens uppdrag. Uppdraget kan variera över tid då det definieras utifrån de behov och utvecklingsområden som det systematiska kvalitetsarbetet identifierat. Därför kan förstelärarnas uppdrag se lite olika ut.

Rektor har ett nära samarbete med förstelärarna på sin skola, för att följa upp och utveckla arbetet systematiskt. Huvudman tar ett övergripande ansvar för helheten. Utvecklingsledaren har  därför i uppdrag att samla kommunens förstelärare två gånger om året och följa upp och utveckla det gemensamma arbetet systematiskt.

Här är förstelärarna i Simrishamn:

 

Liselotte Jeppsson

Jag undervisar i alla fyra so-ämnena och vill vara en god förebild för elever och ge ALLA elever möjlighet att höras och synas. Genom goda relationer och bra kommunikation blir det en optimal inlärningsmiljö, där eleverna kan tro på sig själva och de vet att jag har förväntningar på dem. Din tanke duger är något som alltid står i centrum. Att arbeta i arbetslag ger oss kolleger chansen att få en helhetsbild av eleven och vi kan hjälpas åt att skapa goda lärandemiljöer, så att målen nås av alla. 

I SO ämnena tar vi upp det som varit, det som är och det som komma skall. Genom olika projekt t ex med Samhällsbyggnadsförvaltningen i Simrishamn, studiebesök inom kultur och affärsverksamheter får eleverna en inblick i samhället och förståelse om att skolan är en del av samhället. Att få chans att säga sin mening och ingå i en kontext stärker varje individ och detta vill jag att eleverna ska göra varje dag, hela tiden. 

Jag lär mig nya saker i samspelet med elever och kolleger och en del av detta gör mig till den lärare och människa jag är; lyhörd, positiv, framåtsträvande och glad.  

 

 Liselotte Jeppsson

 Kristina Mårtensson

Jag är lärare i svenska som andraspråk och undervisar nyanlända elever på Korsavadsskolan 4-6, skolområde Simrislund. Mitt kärnuppdrag i förstelärarrollen är undervisningen. Jag håller mig uppdaterad kring forskning och ny litteratur kring nyanlända och leder pedagogiska diskussioner kring nyanländas lärande i arbetslaget och i skolområdet. Min utgångspunkt är att alla elever ska nå hög måluppfyllelse och känna stor delaktighet i skolan och i sitt lärande.

 Kristina Mårtensson, förstelärare Simrishamns kommun

 Cecilia Andersson

Jag undervisar i svenska, SO-ämnen och bild på Korsavadsskolan 4-6, skolområde Simrislund. I mitt uppdrag som förstelärare ska jag utveckla undervisningen. Via aktuell forskning prövar jag nya metoder, arbetssätt och modeller tillsammans med mina elever. Målet är att förbättra elevernas resultat. Via ett gott bemötande och ständig utveckling av vår undervisningsskicklighet kan vi hitta nya vägar till alla elevers lärande och utveckling.

 Cecilia Andersson, förstelärare Simrishamns kommun

 Ingrid "Ia" Mårtensson

Jag har arbetat inom grundsärskolan i Simrishamns kommun sedan 1995 och undervisar idag lågstadieelever som läser träningsskolans ämnesområden. Mitt uppdrag som förstelärare består av mentorsskap för nyanställd personal, kollegialt lärande och att leda pedagogiska diskussioner för att bygga broar mellan forskning/teori och pedagogisk praktik.

 Ingrid Mårtensson, förstelärare Simrishamns kommun

 Charlotta Wasteson

Jag arbetar på nationella programmet i gymnasiesärskolan. Tillsammans med mina kollegor diskuterar vi mycket över hur vi bäst förbereder våra elever för livet efter skolan: Hur kan vi hjälpa våra elever att våga drömma, hitta vad de är bra  på, lita på sin egen kompetens, sätta realistiska mål och våga tro på framtiden? För att nå detta mål behöver vi samarbeta och har ett större nätverk omkring oss i form av studie- och yrkesvägledare, Arbetsförmedling, LSS och habiliteringen.

 Charlotta Wasteson, förstelärare Simrishamns kommun

 Anna Olsson

Jag är lärare i svenska som andraspråk och arbetar på Österlengymnasiet på både IM-programmen och inom lärlingsutbildningen. Mitt uppdrag som förstelärare har fokus på skolutvecklingsfrågor vad gäller mottagandet av nyanlända och nyanländas lärande. Pedagogiskt brinner jag för frågor som rör bemötande och med mitt förstelärarskap vill jag bidra till en ökad förståelse mellan människor med olika bakgrund.

 Anna Olsson, förstelärare Simrishamns kommun

 Anders Lind

Jag arbetar som engelsklärare på Korsavadsskolan. Mitt stora intresse är IKT-utveckling i undervisningen. Jag strävar efter att ständigt förbättra möjligheten för mig och mina kollegor att erbjuda våra elever intressanta, formativa och nyskapande sätt att ta till sig kunskaper och förbättra sina förmågor i skolans alla ämnen.

 Anders Lind, förstelärare Simrishamns kommun

 Fredrik Mårtensson

Jag är legitimerad lärare och undervisar i matematik, biologi och idrott och hälsa på högstadiet på Korsavadsskolan och mitt uppdrag som förstelärare innebär att jag ska utveckla främst kopplat till matematikämnet. Uppdraget består av att leda pedagogiska diskussioner i arbetslag och i ämneslag och i det inkluderas att vara motor och ledare i vårt gemensamma utvecklingsarbete. 

Jag är också processledare för utveckling av programmering inom matematik och teknik, vilket blir ett nytt inslag i undervisningen från och med ht 2018. Detta arbete gör vi strukturerat och undersökande tillsammans med fyra andra huvudmän samt fyra forskare från Stockholms Universitet. Utvecklingsprojektet pågår under tre år och när det är över i sin nuvarande form är målet att vi ska ha god kunskap om hur undervisning i programmering genomförs på bästa sätt. 

 Fredrik Mårtensson

 Gunilla Sjöholm

Jag undervisar i SO-ämnena på Korsavadsskolan 7-9. Jag har ett stort intresse för skolutvecklingsfrågor och ser lärande som någonting vi alla gör för livet och tillsammans. Det kollektiva lärandet och samplanering är de två sakerna som gör skolutveckling möjlig.

 Gunilla Sjöholm, förstelärare Simrishamns kommun

 Bibbi Nilsson

Jag undervisar i svenska på Korsavadsskolan 7-9. Läsutveckling är en av de frågor jag arbetar för, då det ger bättre resultat i alla skolämnen. Genom kollegialt lärande, samplanering och sambedömning kan vi inspirera varandra och göra pedagogiska val som ger eleverna goda förutsättningar att nå högre skolresultat.

 Bibbi Nilsson, förstelärare Simrishamns kommun

 Ola Olsson

Jag är lärare i matematik, teknik och NO-ämnena och arbetar på Korsavadsskolan 7-9. I mitt uppdrag som förstelärare ingår att jag ska höja kommunens kompetens kring särskilt begåvade elever. Jag arbetar dels med vad särskild begåvning är, dels med hur vi kan anspassa undervisningen så att den passar de särskilt begåvade elevernas speciella behov.

 Ola Olsson, förstelärare Simrishamns kommun

 Anki Lindström

Jag undervisar i slöjd och har min placering på Korsavadsskolan 7-9. I mitt försteläraruppdrag har jag förmånen att få stötta och inspirera alla slöjdlärare i kommunen mot högre höjder. Vi strävar kollegialt efter att teknik, teori och digitala redskap på ett naturligt sätt vävs in i det praktiska arbetet. Det ska vara kul att slöjda och att praktiskt visa sina förmågor i både mjuka och hårda material.

 Anki Lindström, förstelärare Simrishamns kommun

 Sara Ottersten

Jag arbetar på Borrby skola (F-6) där jag har ett mentorsskap i årskurs 5 samt ett övergripande ansvar för våra nyanlända elever - både i förberedelseklass och svenska som andraspråksundervisning. I mitt försteläraruppdrag ligger fokus att driva det systematiska kvalitetsarbetet på skolan tillsammans med vår rektor. Framför allt kommer vi att prioritera utveckling av undervsiningen i form av kolleigalt lärande. Jag tror på ett livslångt lärande.

 Sara Ottersten, förstelärare Simrishamns kommun

 Uffe Holmström

Jag undervisar i matematik och fysik på gymnasieskolan Nova Academy. Som förstelärare kommer jag att fortsätta arbeta för en förbättrad matematikundervisning, både av metoder och av vägar till en högre motivation för eleverna. Jag kommer också att bistå rektor i att driva det systematiska kvalitetsarbetet på skolan.

 Uffe Holmström, förstelärare Simrishamns kommun

Jessika Andrée

Jag är förstelärare i skolområde Nord F-6 och har skolutvecklande uppdrag på våra tre skolor, Piratenskolan i Kivik, Sankt Olofs skola och Gärsnäs skola. I mitt uppdrag har jag ansvar för att skapa förutsättningar för kollegialt lärande på alla våra tre skolor. Vi arbetar med detta framför allt i form av pedagogiska forum och med fokus på skrivningarna i läroplanen (Lgr 11) gällande digitalisering samt övergångar och samverkan mellan förskolan, förskoleklass och fritidshem. Jag arbetar även med uppdrag gällande ämnesdidaktisk utveckling vilket innebär att verka för att undervisningen utvecklas så att den på bästa sätt gynnar lärandet i olika ämnen.

 Jessika Andrée