Arbetsmiljöarbete i skolan

Alla skolor ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Grunden i systematiskt arbetsmiljöarbete framgår av nedanstående figur.

De viktiga aktiviteterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet är undersökning - riskbedömning - åtgärder - kontroll. Dessa aktiviteter framgår i de gröna fälten i cirkeln. I cirkeln anges förutsättningarna i arbetsmiljöarbetet.

Bild: Arbetsmiljöarbetet i skolan

Det systematiska arbetsmiljöarbetet innebär att skolan

 • organiserar och planerar
 • tar reda på
 • förvissar sig om
 • förebygger
 • åtgärdar problem och brister
 • utvärderar och kontrollerar

Exempel på förebyggande åtgärder:

 • Kartläggningar
 • Riskanalyser
 • Utbildningsinsatser
 • Informationsinsatser
 • Jämställdhetsarbete
 • Friskvårdsinsatser

Åtgärda problem och brister:

 • Mindre brister och akuta problem ska åtgärdas genast.
 • Kostsamma och långsiktiga problem ska föras in i en rullande, flerårig handlingsplan som revideras årligen.
 • I handlingsplanen ska anges tidpunkt för när åtgärden ska vara genomförd och vem som är ansvarig för åtgärden.
 • För kränkande särbehandling ska finnas särskilda handlingsprogram.