Rätt till skolskjuts/elevresa

Enligt lag är Simrishamns kommun skyldig att ordna skolskjuts och elevresor utan kostnad för eleven. För att huvudmannen, det vill säga Simrishamns kommun, lättare ska kunna organisera skolskjutsar och elevresor, har barn- och utbildningsnämnden beslutat om vissa rutiner och regler. Dessa rutiner och regler finns sammanställda i dokumentet Reglemente för skolskjuts och elevresor. Nedan får du svar på de vanligaste frågorna.

 Vad är skolskjuts eller elevresa?

Skolskjuts är transport av en elev från en busshållplats som ligger nära bostaden till den skola som eleven går på. Enligt skollagen ska eleven ha nära till sin skola. Vi kallar skolan för placeringsskola och att eleven bor i skolans upptagningsområde. Eleven eller vårdnadshavare kan välja en annan skola än den som ligger närmst, men då är det inte säkert att eleven kan få skolskjuts.

Elevresor är gymnasieelevers resor mellan bostad och skola. Kommunen ordnar inte transporten, vi betalar enbart för busskortet.

Hur vet jag om mitt barn har rätt till skolskjuts eller elevresa?

För att ha rätt till skolskjuts/elevresa i Simrishamns kommun ska eleven vara folkbokförd i kommunen. För att veta vilken elev som har rätt till skolskjuts/eleveresa finns det olika avstånd mellan hem och skola.

  • Om eleven går i förskoleklass, årskurs 1, 2 eller 3 ska bostaden ligga mer än 2 km från närmsta skola för att få lov att åka skolbuss med Kiviks Buss.
  • Om eleven går i årskurs 4, 5 eller 6 ska bostaden ligga mer än 3 km från närmsta skola för att få lov att åka skolbuss med Kiviks Buss.
  • Om eleven går i årskurs 7, 8 eller 9 ska bostaden ligga mer än 4 km från närmsta skola för att få ett busskort.
  • Om eleven går på gymnasiet ska bostaden ligga mer än 6 km från närmsta skola för att få ett busskort.

Behöver jag ansöka om skolskjuts/elevresa?

Vårdnadshavare behöver inte ansöka om skolskjuts mellan bostaden och närmsta skola om avståndet är längre än det som står ovan.

Om eleven bor på två adresser inom kommunen och behöver åka buss till skolan, måste båda vårdnadshavare ansöka om skolskjuts på särskild blankett.

Om eleven har en funktionsnedsättning eller om det finns andra särskilda skäl f��r att eleven ska åka buss till skolan, behöver vårdnadshavare ansöka på särskild blankett.

Ibland tycker man som vårdnadshavare att vägen till och från skolan är trafikfarlig och att barnet ska få åka buss till skolan. Då kan man också ansöka om skolskjuts på särskild blankett.

Alla ansökningar som kommer in behandlas individuellt. Det betyder att vi undersöker rätten till skolskjuts för just det barnet som ansökan gäller.

Ansökan ska göras i god tid inför varje nytt läsår. Du kan hämta ansökningsblankett här.

Om du är gymnasieelev och studerar på annan ort kan du söka information här.

Hur får kommunen reda på var jag bor och vilka uppgifter används för att ta beslut?

Simrishamns kommun använder sig av skolskjutsprogrammet Solen (leverantör Sokigo AB). Elevuppgifter importeras till programmet från elevdatabassystemet Extens (leverantör IST). Uppgifter som hämtas från Extens är namn, folkbokföringsadress, alternativ adress, inackorderingsadress, fastighetsbeteckning, fullständigt personnummer, årskurs, klass och skola. Uppgifterna i Extens hämtas från Skatteverket. 

Uppgifter som sparas i Solen är om elev ansökt om skolskjuts (markeras med kryss och datum), om eleven är skolskjutsberättigad eller inte från alla hens adresser. Rapporter som tas ut från systemet är tidtabeller med enbart hållplatsadresser samt tidtabeller med namn, hållplats, klass och skola. Tidtabeller för årskurs F-6 publiceras på vår hemsida. Tidtabeller för särskolan publiceras inte offentligt. Tidtabeller med namn, hållplats et cetera delas ut till respektive bussbolags chaufförer. Dessa förstörs när de inte längre är aktuella. Inga namnlistor lämnas ut till Skånetrafiken som tillhandahåller skolskjutsen för högstadieeleverna samt gymnasieeleverna. Uppgifterna i skolskjutssystemet sparas i 3 år.

Personuppgiftsbiträdesavtal finns tecknat med Sokigo och IST. Personuppgiftsbiträdesavtal håller på att upprättas med Kiviks buss och Bergkvarabuss.

Ansökningar om skolskjuts som inkommer till barn- coh utbildningsförvaltningen läggs in i förvaltningens elektroniska diariesystem. Uppgifterna sparas i 5 år.

Var kan jag läsa mer?

Reglemente för skolskjuts och elevresor i sin helhet kan du läsa här.

Information

Kontakt Simrishamn, 0414-81 90 00
Gunilla Persson; gunilla.persson (at) simrishamn.se
Lillan Dahlqvist; lillan.dahlqvist (at) simrishamn.se
Linda Viscomi; linda.viscomi (at) simrishamn.se