Förskolans mål

Våra prioriterade målområden.

  • Matematikutveckling
  • Språkutveckling
  • Normer och värden
  • Barns inflytande

Så når vi målen

Läroplanen säger att arbetslaget ska dokumentera, följa upp och analysera                              varje barns utveckling och lärande. Vi arbetar för att barnen ska ha                                 inflytande och delaktighet i verksamheten för att göra den så rolig och                          meningsfull som möjligt för alla som deltar.

Förskolemiljö

Till vårt värdegrundsarbete är "Snick och Snack" ett av våra arbetsmaterial                                för att utveckla barnens sociala och emotionella kompetens.
 "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn                                till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra."                           (Lpfö 98, rev 2010).

förskoleverksamhet

Vi använder det digitala verktyget PLUTTRA där vi dokumenterar både                                       det enskilda barnet och gruppaktiviteter. Föräldrarna har tillgång till                             ögonblicksbilder, reflektioner och meddelande. Man kan även se vilka av                         läroplanens mål som vi  uppfyller, samt kommunens mål. Med detta som                             underlag följer förskolan upp hur man når målen och lämnar en kvalitets-                                 rapport vid varje läsårs slut.

Barn och unga hörs och syns i Simrishamn.


Titta även på förskolans arbetssätt.