Särskola

För barn med utvecklingsstörning finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan. Grundsärskolan består av nio årskurser.

Grundsärskolan följer Läroplan för grundsärskolan 2011.

Aktuellt från Skolområde Särskola

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

I grundsärskolan läser eleverna efter grundsärkolans kursplaner som omfattar samma ämnen som i grundskolan: bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, modersmål, musik, naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi, samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap, slöjd, svenska, svenska som andraspråk, och teknik.

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.  Träningsskolans ämnesområden är estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Om en elev i grundsärskolan efter det nionde skolåret inte har nått upp till de kunskapskrav som minst ska uppnås har eleven rätt att slutföra sin utbildning i grundsärskolan under ytterligare två år. En elev i grundsärskolan har under denna tid rätt till minst 800 timmars undervisning om eleven inte dessförinnan uppnått kunskapskraven.

I grundsärskolan kan barn och ungdomar ta del av individuellt anpassad utbildning. Enbart elever med utvecklingsstörning och som blivit mottagna i grundsärskolan har rätt till denna skolform. Innan en elev kan skrivas in i grundsärskolan görs en psykologisk utredning, en social utredning, en medicinsk utredning och en pedagogisk utredning. 

Mottagande i Grundsärskolan

Ibland står det klart redan före skolstart att barnet kommer att ha rätt till särskola. För ett annat barn kan det gå bra i skolan till en början, hon eller han kan klara de första åren bra. Men så småningom, när kraven i skolan ökar, kan skolan få problem med att anpassa undervisningen så att eleven kan följa med. Om det händer måste skolan ta reda på varför eleven har svårigheter och ge särskilt stöd. Om detta är gjort och skolan genom en utredning kommer fram till att eleven ändå inte kan nå kunskapsmålen och att detta beror på en utvecklingsstörning kan särskolan vara ett alternativ. Frågan om särskola kan aktualiseras när som helst under elevs skoltid.

Grundsärskolan i Simrishamns kommun

Grundsärskolans elever som följer grundsärskolans kursplaner och läser ämnen samt elever som huvudsakligen följer inriktning träningsskolan och istället för ämnen har ämnesområden går i åk 1-9 på Österlengymnasiet i Simrishamn.