Skola 6-16 år

Från och med höstterminen det år ditt barn fyller sex år erbjuder vi ditt barn att gå i förskoleklass. Att gå i förskoleklass är en frivillig skolform.

Foto: David GustavssonDu blir automatiskt erbjuden en plats i den kommunala skolan i närheten där ni bor. Du kan ansöka om plats på annan kommunal skola eller fristående skola genom att ta kontakt med rektor på den skola du är intresserad av.

Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och färdigheter  och i samarbete med hemmen ska skolan främja elevernas utveckling. Det är viktigt för oss att arbeta så att alla eleverna ska kunna nå de nationella målen.

I skollagen tydliggörs Elevhälsans roll, med fokus på det gemensamma ansvaret att ge alla barn goda förutsättningar att lära.

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i landet eleven går i skolan.

Vad styr verksamheten?

Grundskolan ingår i ett målstyrt system med ett stort lokalt ansvar. Riksdag och regering beslutar om ramarna i lagar och förordningar. Kommunen eller den fristående skolans huvudman (ägare) och rektor har huvudansvar för den dagliga verksamheten.

För att styra verksamheten finns olika styrdokument. Du kan läsa mer om styrdokument/regelverk på Skolverkets hemsida.

Statistik och utvärdering

Skolverket ansvarar för den officiella statistiken om skola och annan pedagogisk verksamhet. Du kan läsa mer om statistik och utvärdering här.

Skollag

Skollagen, som stiftas av riksdagen, innehåller de grundläggande bestämmel­serna om grundskolan och andra skolformer.

Skollagen gäller för såväl fristående som kommunala skolor.

Unikum

Unikum är en e-tjänst som stödjer processen kring utvecklingssamtalet och arbetet med elevens individuella utvecklingsplan och skriftliga omdömen (IUP). Du kan läsa mer om Unikum här.

Har du frågor som rör ditt barns skolgång vänder du dig till den skola där ditt barn går. I menyn, Hitta skola 6-16 år, finns länkar till respektive skolas hemsida.