Alla vägar har ett namnförslag

Nu har 321 vägar i Simrishamns kommun namngetts genom projekt Vägval. I nära samarbete med och bidrag från vägföreningar, byalag, skolor och boende har alla vägar som tidigare varit namnlösa fått ett namnförslag. Förslagen har gåtts igenom och de som inte uppfyller kraven för ortnamn hos Lantmäteriet, i SIS standarden, i kulturminneslagen eller redan finns har sorterats ut. Kommunens namngrupp har diskuterat alla namn och en förslagskarta har funnits på hemsidan sedan januari. Här finns kungörelsekartan där du kan se namnen på alla vägar. Zooma in till den väg du är intresserad av och klicka på den så kommer en dialogruta med bakgrunden till namnet, inlämnade alternativ och möjligheten att få den aktuella vägen som en PDF som kan sparas och skrivas ut. De synpunkter som har kommit in under kungörelsetiden sammanställs, diskuteras i namngruppen och kommer att presenteras på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 27 september.

“Project Vägval” has suggested names for 321 roads in the municipality of Simrishamn. All residents living along these roads will be assigned new street addresses once the official decision is taken by the Department of Community Planning (Samhällsbyggnadsnämnden) in September. A map with these roads can be seen here. All residents who will be directly affected by this decision will receive a letter with information during the upcoming winter. If you have any questions, please contact Kicki Näslund, vagval@simrishamn.se, +46 414 81 92 58.

 

Kommunen har både ansvar och skyldighet att sätta namn på kvarter, gator, vägar, torg, parker, allmänna platser, byggnader mm enligt lagen om lägenhetsregister (2006:378). En adress ska entydigt ange läget för en bestämd plats, vara utformad enligt svensk standard (SS63703:2007) och gärna utgå från befintliga ort- och platsnamn och från det lokala ortnamnsskicket. Simrishamns kommun har i samhällsbyggnadsnämnden 2016-12-15 §177 beslutat att alla i kommunen ska ha belägenhetsadresser baserade på vägnamn.

Namn på platser är en del av kulturarvet, som inte bara har ett stort historiskt värde som fornminne men också är ett kulturarv i dagligt bruk. Ortnamn är för många en del av identiteten, de visar våra rötter och ger en känsla av samhörighet med bygden. Därför är det viktigt att de som bor på en plats känner sig hemma och är delaktiga i sin nya adress.

Namngivningen har skett i samråd med byalag, vägföreningar, boende i området, med hjälp av skolan, äldrevården och alla som är intresserade för att få en så bred förankring och lokal anknytning som möjligt.

Vi vill veta var du bor!

I första hand är det adresser som har konstruerats från fastighetsbeteckningen som berörs. Dessa ligger som regel vid namnlösa vägar. Det är inte bara lite tråkigt utan också opraktiskt eftersom den inte visar var byggnaderna är belägna. Inte minst försvårar det för blåljuspersonal, taxi och post. När vägen har fått ett namn kan adressen till exempel bli Solskensgatan 123 istället för Simrishamn 2356 och kommer då också att följa lagar och regler om hur en adress ska vara utformad.

Hur?

Namngivningen startade i september 2017 med början i Ravlunda, Vitaby och Södra Mellby, och avslutades i Borrby och Östra Hoby under våren 2018. Här på kommunens webbplats har man kunnat följa arbetet och sett aktiviteter i projektet. Här har man också kunnat ge förslag, berätta minnen, tipsa om gamla namn eller bara tycka till i största allmänhet.

Skolor har haft aktiviteter runt ortnamn, Biblioteket har tipsat om de rätta böckerna och Österlens museum har haft utflykter och föredrag.  Se utställningen som några av Korsavadsskolans 8e klassare hade på Bibliotek Valfisken här.

Förlängda vägar

De vägar som är namngivna i tätorter men blir namnlösa när de kommer ut på landsbygden har fått ett förlängt namn. Det vill säga att namnet som vägen har i tätorten kommer att följa den ut ur samhället och de som bor efter vägen får adress efter denna. Fastigheter efter vägen numreras löpande utifrån de nummer som används i tätorten.
En lista över de aktuella vägarna i alfabetisk ordning finns här. Klicka på den väg du är intresserad av så får du en karta över vägsträckningen. Kartorna finns också tillgängliga hos Kontakt Simrishamn, Stadshuset, Stortorget 6, måndag-fredag kl. 08:00-16:30.
Information om den nya adressen börjar skickas ut till berörda fastighetsägare under sommaren.

Österlens historia

Historiken om distrikten kan du läsa genom att klicka på den ort du är intresserad av: Ravlunda, Vitaby, Södra Mellby, Sankt Olof,  Rörum, Gladsax, Simrishamn, Simris, Järrestad, Stiby, Hammenhög, Hannas, Östra Nöbbelöv, Östra Herrestad, Bolshög, Östra Hoby, Vallby, Borrby, Östra Tommarp och Östra Vemmerlöv

Frågor?

Om du har frågor angående adressnumrering och namnsättning hör av dig till Kontakt Simrishamn på 0414-81 90 00 eller simrishamns.kommun@simrishamn.se.

Kommunens adressering följer Svensk Standard SS 63 70 03. Lagen (2006:378) om lägenhetsregister reglerar kommunernas och fastighetsägarnas skyldigheter angående adressättning.

Adressändring kostar ingenting och görs hos Svensk Adressändring AB, de har också hand om flyttanmälan. För att ta reda på vilket postnummer eller vilken postort din adress tillhör, kontakta Postnord.

Läs mer