Ändring av detaljplan för Hammenhög 27:93 och 115:1

Ändring av detaljplan för Hammenhög 27:93 och 115:1, Simrishamns kommun, Skåne län, är föremål för samråd under tiden 10 februari – 9 mars 2018.

Diarienummer: SBN 2017/757

Planhandlingar

Här kan du välja att titta på programhandlingarna genom att klicka på länkarna nedan.

Planbeskrivning (3 MB)

Plankarta (0,7 MB)

Behovsbedömning (0,17 MB)

Planområde

Planområdet är beläget i den norra delen av Hammenhög och gränsar i norr och väster till jordbruksmark, i söder till Herrestadsvägen och i öster till befintlig industriverksamhet.

Syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en flytt av Lantmännens verksamhet från Ystad till Hammenhög och för detta behöver möjligheten att utvidga byggnadsvolymen prövas. Anläggningen i Hammenhög behöver optimeras för att kunna ta emot större volymer av spannmål.

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-01-25 § 11 att godkänna planen för granskning.

Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010:900. Planprövning sker genom utökat förfarande.

Utställningslokaler

Stadshuset, foajén, Stortorget, Simrishamn

Måndag- fredag kl. 8.00-16.30

Simrishamns bibliotek, Järnvägsgatan 2

Måndag - torsdag 10.30 - 19.00, fredag 10.30 - 17.00, lördag 11.00 - 14.00

Planen finns också tillgänglig på Simrishamns kommuns hemsida: www.simrishamn.se under Bygga & bo/Planer/Utställda planer

Upplysning

Kungörelse och planhandlingar har sänts till berörda fastighetsägare. De fastighetsägare som tagit emot handlingar ska informera berörda hyresgäster om så finns.

Frågor beträffande planen kan ställas till:

Kontakt Simrishamn, 0414-81 90 00

Planarkitekt David Tufvesson, 0414-81 92 53

Den som inte framfört sina synpunkter skriftligt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga antagandebeslutet.

Synpunkter ska skriftligen vara Simrishamns kommun, Samhällsbyggnads-förvaltningen/Plan- och exploateringsenheten, 272 80 SIMRISHAMN, eller simrishamns.kommun@simrishamn.se, tillhanda senast 2018-03-09.