Ändring av detaljplan för Hammenhög 27:93 och 115:1

Ändring av detaljplan för Hammenhög 27:93 och 115:1, Simrishamns kommun, Skåne län, antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 31 maj 2018.

Diarienummer: SBN 2017/757

Planhandlingar

Här kan du välja att titta på programhandlingarna genom att klicka på länkarna nedan.

Planbeskrivning 

Plankarta 

Granskningsutlåtande

Planområde

Planområdet är beläget i den norra delen av Hammenhög och gränsar i norr och väster till jordbruksmark, i söder till Herrestadsvägen och i öster till befintlig industriverksamhet.

Syfte

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en flytt av Lantmännens verksamhet från Ystad till Hammenhög och för detta behöver möjligheten att utvidga byggnadsvolymen prövas. Anläggningen i Hammenhög behöver optimeras för att kunna ta emot större volymer av spannmål.

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-05-31 § 104 att anta planen.

Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010:900. Planprövning sker genom standardförfarande.

Upplysning

Frågor beträffande planen kan ställas till:

Kontakt Simrishamn, 0414-81 90 00

Planarkitekt David Tufvesson, 0414-81 92 53

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor från den dag då beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden eller att länsstyrelsen inte har beslutat att pröva planen utifrån sina ingripandegrunder. Länsstyrelsen ska fatta detta beslut inom tre veckor från det att länsstyrelsen fått ett meddelande från kommunen om antagandebeslutet. Meddelandet till länsstyrelsen ska skickas senast dagen efter det att justeringen av det protokoll som innehåller beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.