Ändring av detaljplan för Kivik 70:1

Diarienummer: 2016/243. Ändring av detaljplan för Kivik 70:1, Simrishamns kommun, Skåne län, är föremål för samråd under tiden 26 juni - 4 augusti 2017. 

Planhandlingar

Här kan du välja att titta på programhandlingarna genom att klicka på länkarna nedan.

Plankarta (pdf 4 Mb)

Planområde 

Planområdet är beläget mellan torget och hamnområdet i Kivik. Fastigheten gränsar till Stengatan och Piratens Väg.

Syfte

Ändring av detaljplan för upphävande av tomtindelning för fastigheten Kivik 70:1. Tomtindelnngen anger att fastigheten ska vara en tomt. Planförslaget möjliggör ändrad fastighetsindelning. 

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-05-18 § 84 att godkänna planen för samråd.

Detaljplanen handläggs i enlighet med plan- och bygglagen 2010. Planprövning sker genom förenklat förfarande. Planförfarandet innebär ett samrådstillfälle.

Utställningslokaler

Biblioteket i Simrishamn, Järnvägsgatan 2
Måndag-torsdag 10.30-19.00, fredag 10.30-17.00, lördag 11.00-14.00

Stadshuset, foajén, Stortorget i Simrishamn
Måndag-fredag 08.00-16.30

Upplysning

Frågor beträffande detaljplanen kan ställas till:
Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00. Planarkitekt Eva Ferlinger, 0414-81 92 75.

Detta samråd är det enda tillfället att lämna synpunkter vid för att senare ha rätt att överklaga antagandebeslutet. Synpunkter ska skriftligen vara Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten, 272 80 SIMRISHAMN tillhanda senast 2017-08-04.