Ändring av detaljplan för Stadshage 14, 15 och 16

Dnr 2016/887.

Ändring av detaljplan för Stadshage 14, 15 och 16, Simrishamns kommun, Skåne län, har antagits av samhällsbyggnadsnämnden 2017-11-16 § 176.

Planhandlingar

Här kan du välja att titta på den antagna planen genom att klicka på länkarna nedan.

Antagandebeslut (pdf 1 Mb)

Plankarta (pdf 14 Mb)

Samrådsredogörelse (0,9 Mb)

Planområde

Planområdet är beläget på Järnvägsgatan i Simrishamn

Syfte

Ändring av detaljplan syftar till att upphäva tomtindelningen för Stadshage 14, 15 och 16. Avsikten med planändringen är att upphäva fastighetsplanen/tomtindelningen som anger tomter och tomtgränser för området. De befintliga fastighetsgränserna följer till stor del inte de gränser som tomtindelningen anger. Upphävande av tomtindelning föreslås för att möjliggöra avstyckning och fastighetsreglering. 

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-11-16 § 176 att anta ändring av detaljplanen. 

Upplysningar

Frågor beträffande planen kan ställas till:
Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00. Planarkitekt David Tufvesson, 0414-81 92 53.

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor från den dag då beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden eller att länsstyrelsen inte har beslutat att pröva planen utifrån sina ingripandegrunder.