Ändring av detaljplan för Taltrasten 57 och 58 m fl

Ändring av detaljplan för Taltrasten 57 och 58 m fl, Simrishamns kommun, Skåne län, är föremål för samråd under tiden 16 juni – 6 juli 2018.

Diarienummer: SBN 2017/771

Planhandlingar

Här kan du välja att titta på programhandlingarna genom att klicka på länkarna nedan.

Plankarta

Planområde

Planområdet är beläget i centrala Simrishamn, vid gjuteriplan alldeles intill småbåtshamnen. Området gränsar till Östergatan i öst och Strandvägen i norr och är drygt 3,2 ha stort. Planområdet omfattar tomtdelningens storlek.

Syfte

Syftet med planändringen är att upphäva fastighetsplanen/tomtindelningen för Taltrasten 57 och 58 m fl som anger tomter och tomtgränser för området. Upphävande av tomtindelning föreslås för att möjliggöra avstyckning och fastighetsreglering. De befintliga fastighetsgränserna följer till stor del de gränser som tomtindelningen anger.

 

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-05-31 § 103 att godkänna planen för samråd.

Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010 samt ändring av plan- och bygglagen 2016. Planprövning sker genom förenklat planförfarande.

Utställningslokaler

Stadshuset, foajén, Stortorget, Simrishamn

Måndag- fredag kl. 8.00-16.30

Simrishamns bibliotek, Järnvägsgatan 2

Måndag - torsdag 10.30 - 19.00, fredag 10.30 - 17.00, lördag 11.00 - 14.00

Planen finns också tillgänglig på Simrishamns kommuns hemsida: www.simrishamn.se under Bygga & bo/Planer/Utställda planer

Upplysning

Kungörelse och planhandlingar har sänts till berörda fastighetsägare. De fastighetsägare som tagit emot handlingar ska informera berörda hyresgäster om så finns.

Frågor beträffande planen kan ställas till:

Kontakt Simrishamn, 0414-81 90 00

Planarkitekt David Tufvesson, 0414-81 92 53

Samrådet är ända gången det går att lämna synpunkter under denna planprocess. Den som inte framfört sina synpunkter skriftligt senast under samrådstiden kan förlora rätten att överklaga antagandebeslutet.

Synpunkter ska skriftligen vara Simrishamns kommun, Samhällsbyggnads-förvaltningen/Plan- och exploateringsenheten, 272 80 SIMRISHAMN, eller simrishamns.kommun@simrishamn.se, tillhanda senast 2018-07-06.