Detaljplan för Kvarnby 15:217

Diarienummer: 2017/254. Detaljplan för Kvarnby 15:217 (Skillinge skola), Skillinge, Simrishamns kommun, Skåne län, är föremål för samråd under tiden 26 augusti - 29 september 2017.

Planhandlingar

Här kan du välja att titta på planhandlingarna genom att klicka på länkarna nedan.

Planbeskrivning (pdf 1 Mb)

Plankarta (pdf 0,4 Mb)

Behovsbedömning (pdf 0,1 Mb)

Planområde

Planområdet omfattar fastigheten Kvarnby 15:217 (Skillinge skola).

Syfte

Detaljplanen syftar till att pröva utökat användningsområde inom fastigheten. Utöver kvartersmark för skoländamål föreslås kvartersmark för kontor och hantverk med viss försäljning, rymmas inom fastigheten.

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-08-17 § 121 att godkänna planen för samråd.

Detaljplanen handläggs i enlighet med plan- och bygglagen 2010 och ändring av plan- och bygglagen 2015. Planprövning sker genom standardförfarande. 

Utställningslokaler

Biblioteket i Simrishamn, Järnvägsgatan 2
Måndag-torsdag 10.30-19.00, fredag 10.30-17.00, lördag 11.00-14.00

Stadshuset, foajén, Stortorget i Simrishamn
Måndag-fredag 08.00-16.30

Samrådsmöte:

Samrådsmöte kommer att hållas den 12 september 2017 kl.18:00 i Stora Salen, Stadshuset, Stortorget i Simrishamn.

Upplysning

Frågor beträffande detaljplanen kan ställas till:
Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00. Planarkitekt Katarina Wahlman, 0414-81 92 31.

Den som inte framfört sina synpunkter skriftligt senast under utställningstiden kan förlora rätten att överklaga antagandebeslutet. Synpunkter ska skriftligen vara Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten, 272 80 SIMRISHAMN eller via mail till simrishamns.kommun@simrishamn.se tillhanda senast 2017-09-29.