Detaljplan för Solrosen 17 och del av Simrishamn 2:59

Detaljplan för Solrosen 17 och del av Simrishamn 2:59, Simrishamns kommun, Skåne län, är föremål för granskning under tiden 12 februari - 9 mars 2018.

Diarienummer: SBN 2016/369

Planhandlingar

Här kan du välja att titta på programhandlingarna genom att klicka på länkarna nedan.

Planbeskrivning (3 MB)

Plankarta (0,5 MB)

Samrådsredogörelse (0,3 MB)

Behovsbedömning (0,16 MB)

Beslut (1 MB)

Planområde

Planområdet är beläget inom den nordvästra delen av kvarteret Solrosen i Simrishamn och gränsar till Simrisvägen i nordväst och till Sjukhusvägen i norr.

Syfte

Detaljplanen syftar till att pröva utökad utnyttjandegrad för ändamålen bostäder, vård, kontor och skola innebärande ny bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus inom den nordvästra delen av planområdet samt i övrigt utökade möjligheter för bebyggelseutveckling.

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-12-07 § 221 att godkänna planen för granskning.

Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010:900. Planprövning sker genom utökat förfarande.

Utställningslokaler

Stadshuset, foajén, Stortorget, Simrishamn

Måndag- fredag kl. 8.00-16.30

Simrishamns bibliotek, Järnvägsgatan 2

Måndag - torsdag 10.30 - 19.00, fredag 10.30 - 17.00, lördag 11.00 - 14.00

Planen finns också tillgänglig på Simrishamns kommuns hemsida: www.simrishamn.se under Bygga & bo/Planer/Utställda planer

Upplysning

Kungörelse och planhandlingar har sänts till berörda fastighetsägare. De fastighetsägare som tagit emot handlingar ska informera berörda hyresgäster om så finns.

Frågor beträffande planen kan ställas till:

Kontakt Simrishamn, 0414-81 90 00

Planarkitekt Eva Ferlinger, 0414-81 92 75

Den som inte framfört sina synpunkter skriftligt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga antagandebeslutet.

Synpunkter ska skriftligen vara Simrishamns kommun, Samhällsbyggnads-förvaltningen/Plan- och exploateringsenheten, 272 80 SIMRISHAMN, eller simrishamns.kommun@simrishamn.se, tillhanda senast 2018-03-09.