Detaljplan för Stiby 155:9 och del av Stiby 16:1

Detaljplan för Stiby 155:9 och del av Stiby 16:1, Simrishamns kommun, Skåne län, antogs av kommunfullmäktige den 1 oktober 2018, § 163.

Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att tillåta bostadsbebyggelse, vård, kontor och skola, samt parkering och miljöhus inom planområdet. Planområdet omfattar Rosenborg före detta äldreboende samt del av Hantverksparken i Gärsnäs.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 1 oktober 2018, § 163. Beslutet att anta detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter det att protokollet delgivits de berörda, om länsstyrelsen inte beslutar att pröva planen utifrån sina ingripandegrunder eller planen överklagas.

Handlingar:

Plankarta (1 Mb)

Planbeskrivning (2 Mb)

Granskningsutlåtande (0,1 Mb)

Beslut att anta detaljplanen (0,08 Mb)