Detaljplan för del av Simrishamn 2:59, 2:60 och 2:77, järnvägsändamål

Detaljplan för del av Simrishamn 2:59, del av 2:60 och del av 2:77, (järnvägsändamål), Simrishamns kommun, Skåne län, är föremål för granskning under tiden 5-19 februari 2018.

Diarienummer: SBN 2017/576

Planhandlingar

Här kan du välja att titta på programhandlingarna genom att klicka på länkarna nedan.

Planbeskrivning (0,7 MB)

Plankarta (0,4 MB)

Samrådsredogörelse (0,07 MB)

Planområde

Detaljplanen följer bygglov som tidigare godkänts av grannar. Anledningen till planarbetet är att bygglovet inte ger möjlighet att stycka av fastigheterna.

Planområdet ligger mellan korsningarna Järnvägen – Peder Mörcks väg och Stenbocksgatan – Peder Mörcks väg i Simrishamn.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation för järnvägsändamål, inom planområdet, samt att ändra befintlig detaljplan så att befintlig gata tillåts.

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-01-25 § 7 att godkänna planen för granskning.

Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010:900. Planprövning sker genom standardförfarande.

Utställningslokaler

Stadshuset, foajén, Stortorget, Simrishamn

Måndag- fredag kl. 8.00-16.30

Simrishamns bibliotek, Järnvägsgatan 2

Måndag - torsdag 10.30 - 19.00, fredag 10.30 - 17.00, lördag 11.00 - 14.00

Planen finns också tillgänglig på Simrishamns kommuns hemsida: www.simrishamn.se under Bygga & bo/Planer/Utställda planer

Upplysning

Kungörelse och planhandlingar har sänts till berörda fastighetsägare. De fastighetsägare som tagit emot handlingar ska informera berörda hyresgäster om så finns.

Frågor beträffande planen kan ställas till:

Kontakt Simrishamn, 0414-81 90 00

Planarkitekt Linda Larsson, 0414-81 92 76

Den som inte framfört sina synpunkter skriftligt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga antagandebeslutet.

Synpunkter ska skriftligen vara Simrishamns kommun, Samhällsbyggnads-förvaltningen/Plan- och bygglovsenheten, 272 80 SIMRISHAMN, eller simrishamns.kommun@simrishamn.se, tillhanda senast 2018-02-19.