Detaljplan för del av Stiby 1:110 m fl (Gärsnäs station)

Diarienummer: 2016/532. Detaljplan för Stiby 1:110 m fl (Gärsnäs station), Simrishamns kommun, Skåne län, är föremål för granskning under tiden 30 oktober - 20 november 2017. Planen berör markservitut för vägar, Stiby s:2 och s:3.

Planhandlingar

Här kan du välja att titta på programhandlingarna genom att klicka på länkarna nedan.

Planbeskrivning (pdf 1 Mb)

Plankarta (pdf 0,7 Mb)

Samrådsredogörelse (pdf 0,4 Mb)

Planområde

Planområdet utgörs av ca 4,8 hektar.

Syfte

Detaljplanen syftar till att möjliggöra Trafikverkets ombyggnad av Gärsnäs station genom att flytta gång- och cykelbana, utöka parkering samt tillskapa vändplats för ersättningsbussar. Syftet är även att uppdatera detaljplanen efter befintlig bebyggelse och den nuvarande användningen.

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-10-19 § 166 att godkänna planen för granskning.

Detaljplanen handläggs i enlighet med plan- och bygglagen 2010. Planprövning sker genom standardförfarande. 

Utställningslokaler

Biblioteket i Simrishamn, Järnvägsgatan 2
Måndag-torsdag 10.30-19.00, fredag 10.30-17.00, lördag 11.00-14.00

Stadshuset, foajén, Stortorget i Simrishamn
Måndag-fredag 08.00-16.30

Upplysning

Frågor beträffande detaljplanen kan ställas till:
Kontakt Simrishamn 0414-81 90 00. Planarkitekt Linda Larsson, 0414-81 92 76.

Den som inte framfört sina synpunkter skriftligt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga antagandebeslutet. Synpunkter ska skriftligen vara Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen/Planenheten, 272 80 SIMRISHAMN tillhanda senast 2017-11-20.