Miljökonsekvensbeskrivning och detaljplan för Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II)

Miljökonsekvensbeskrivning och detaljplan för Garvaren 13 m fl (Skansen etapp II), Simrishamns kommun, Skåne län, är föremål för samråd under tiden 11 juni – 27 juli 2018. Samrådsmöte hålls i stadshuset, vid Stortorget i Simrishamn, den 20 juni kl 18.00.

Dnr SBN 2016/376

Planhandlingar

Här kan du välja att titta på samrådshandlingarna genom att klicka på länkarna nedan.

Kungörelse (0,2 Mb)

Planbeskrivning (2 Mb)

Plankarta (0,9 Mb)

Illustration (0,6 Mb)

Miljökonsekvensbeskrivning (3 Mb)

Samlad bedömning (0,6 Mb)

Behovsbedömning (0,3 Mb)

Utredningar

Planprogram för Skansen (27 Mb)

Programsamrådsredogörelse (0,2 Mb)

Gestaltningsprogram Skansen (3 Mb)

Geoteknik tekniskt PM (0,3 Mb)

Geoteknik markteknisk undersökningsrapport (3 Mb)

Dagvattenutredning (0,6 Mb)

Bullerutredning (1 Mb)

Riskutredning 2015-04-01 (0,8 Mb)

Risk PM Verksamheter längs Branteviksvägen (0,01 Mb)

Risk verksamheter inom kv Garvaren (0,3 Mb)

Risk PM bemötande av Länsstyrelsens yttrande över riskutredning (0,04 Mb)

Risk PM komplettering ammoniak (0,2 Mb)

Miljöteknisk markundersökning (2 Mb)

Kompletterande miljöteknisk markundersökning (1 Mb)

Arkeologisk förundersökning (0,2 Mb)

Österlenarkeologi rapport 2016:19 (3 Mb)

Beslut arkeologisk förundersökning (18 Mb)

Österlenarkeologi rapport 2017:10 (1 Mb)

Naturmiljö (8 Mb)

Kompensationsåtgärder för groddjur (0,1 Mb)

Planområde

Planområdet ligger söder om Simrishamns station. Planen avgränsas i väster av bostadsområden, i norr av Simrishamns stationsområde, i öster av Branteviksvägen och i söder Ehrnbergsvägen, med viss påverkan av befintliga verksamheter som inte planläggs.

Syfte

Detaljplanen syftar till att pröva att utveckla obebyggda delar av Skansen till blandstad och att planlägga mark för att tillgodose stadsdelens behov av gata, parkmark, parkering och dagvattenhantering, samt att skapa en gång- och cykelväg som knyter samman de södra delarna av Simrishamn med stationen.

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-05-31 § 102 att godkänna miljökonsekvensbeskrivning och detaljplan för samråd. Delegationsbeslut om komplettering av planhandlingarna fattades 2018-06-04 av samhällsbyggnadsnämndens ordförande. Planen handläggs enligt plan- och bygglagen 2010. Planprövning sker genom utökat förfarande.

Utställningslokaler

Stadshuset, foajén, Stortorget, Simrishamn

Måndag- fredag kl. 8.00-16.30, dag före helgdag stänger kontoret 12.00

Simrishamns bibliotek, Järnvägsgatan 2

Måndag - torsdag 10.30 - 19.00, fredag 10.30 - 17.00, lördag 11.00 - 14.00

Samrådsmöte

Välkomna på samrådsmöte som hålls i Stadshuset, vid Stortorget, Simrishamn, 20 juni 2018, kl 18.00.

Upplysning

Frågor beträffande planen kan ställas till:

Kontakt Simrishamn, 0414-81 90 00

Planarkitekt Linda Larsson, 0414-81 92 76.

Den som inte framfört sina synpunkter skriftligt senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga antagandebeslutet.

Kungörelse och planhandlingar har sänts till berörda fastighetsägare. De fastighetsägare som tagit emot handlingar ska informera berörda hyresgäster om så finns.

Synpunkter ska skriftligen vara Simrishamns kommun, Samhällsbyggnads-förvaltningen/Planenheten, 272 80 SIMRISHAMN, eller simrishamns.kommun@simrishamn.se, tillhanda senast 2018-07-27.