Ansluta till kommunalt VA

För att ansluta sig till Simrishamns kommuns allmänna vatten - och avloppsledningar, måste alltid kontakt tas med huvudmannen, Simrishamns kommun.

Om du vill ansluta fastigheten till det kommunala vatten- och avloppssystemet rekommenderas att ta kontakt med oss så tidigt som möjligt, då det många gånger måste utredas, projekteras och byggas ut vatten- och avloppsledningar, innan någon faktisk anslutning av fastigheten kan göras. Vatten- och avloppsenheten sköter handläggningen av nyanslutningar respektive olika förändringar av installationen inne på fastigheterna. Ansvaret för att installationen blir utförd enligt gällande lagar och föreskrifter, samt att de Allmänna Bestämmelser för brukande av Simrishamns kommuns allmänna Vatten och Avloppsanläggning (ABVA) efterföljs, åläggs helt fastighetsägaren. För inkoppling till Simrishamns kommuns allmänna vatten- och avloppsnät tillåts endast att godkända installationsmaterial och apparater används. För handläggningen av ansökan om vatten- och avloppsinstallation debiteras ingen särskild avgift.

När skall ansökan göras

 • Vid all nyanslutning samt där antalet byggnader med vatten och avlopp eller lägenheter utökas eller förändras.
 • Vid åtgärder som medför förändrad funktion av installationen eller medför en i förhållande till befintlig installationskapacitet väsentlig ökning av flödet i servisledningarna.

Planritningar

Planritningar ska inlämnas som visar all nybyggnation, i övriga fall enligt överenskommelse med vatten- och avloppsenheten. Planritningar över ingående våningsplan eller del av detta skall då redovisas i ett exemplar vardera.

Exempel på situationsplan/planritning

Tidpunkten

Ovannämnda handlingar ska vara inlämnade senast 2 veckor före planerad byggstart. Om nya servisledningar ska dras fram måste handlingarna vara inlämnade senast 2 månader före planerad byggstart.

Arkivhandlingar

När byggnationen är avslutad arkiveras inlämnad situationsplan och planritningar. Eventuella ändringar (relationsritningar) under byggtiden ska lämnas in. Arkiveringen är avgiftsfri och skall ses som en service som fastighetsägaren sedan kan utnyttja vid eventuella framtida förändringar på sin installation.

Viktigt! Innan anläggningen får tas i bruk

Innan vatten- och avloppsanläggningen får tas i bruk ska vatten- och avloppsenheten ha monterat och plomberat en vattenmätare. Det åläggs fastighetsägaren att meddela detta.

Blankett för ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Viktig information om LTA-anläggningar

Denna information avser de fastigheter som är anslutet till kommunens avloppssystem via en LTA-pump. Att vara ansluten genom ett LTA system innebär att ni har en nergrävd pumpenhet på er fastighet. LTA systemet finns just på er fastighet för att bland annat jordmån och topografin i området är svårhanterlig för konventionellt självfalls system.

Fastighetsägaren ska tänka på följande

 • I avloppet får endast toalettpapper, avföring och vatten spolas ner (se även kommunens ABVA som återfinns på kommunens hemsida) Detta innebär att endast spillvatten får kopplas till LTA-systemet. Dag- och dräneringsvatten får inte kopplas till LTA-systemet utan ska omhändertas lokalt.
 • Observera! Inga tvättlappar, våtservetter, dambindor eller trasor får spolas ner i avloppet
 • Fett från matlagning mm skall tas omhand så att det inte tillförs avloppet vid diskning
 • Felaktig tillförsel av avfall i toaletten och vasken kan göra att ni får stopp i avloppet, vilket kan resultera i att ni får kostsamma översvämningar och att eventuella kostnader för reperation kan tillkomma
 • Tänk på att LTA-stationen skall vara lättillgänglig och snöröjd. Eventuell kostnad för rensning debiteras fastighetsägaren
 • Vid akuta driftproblem ska ni först ta reda på om jordfelsbrytaren löst ut i styrskåpet för LTA-stationen, om så är fallet, prova att slå på den igen
 • Öppna locket på LTA-stationen och prova att trycka på den TEST-knapp som återfinns på styrskåpet under locket, händer inget kontrollera om det finns avloppsvatten stående ovanför pumpen (hög nivå)
 • Om fastigheten skall lämnas en längre tid, bör ni skölja igenom systemet genom att spola rikligt med vatten i avloppet
 • Vid akuta driftsstopp som inte avhjälps med nämnda åtgärder kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen under kontors tid på 0414-81 90 00 och övrig tid 040-676 90 80