Stopp i avlopp & Källaröversvämning

Vardagar klockan 8.00-16.30: 0414-81 90 00

Jourtelefon övrig tid: 040-676 90 80

Om rännstensbrunnen ute i gatan är igensatt och och det står vatten på gatan vänligen lämna felanmälan till Kontakt samhällsbyggnad 0414-81 92 00.

Vid vattenläcka, avloppsstopp eller översvämning inne i fastighet eller på tomtmark, kontakta fastighetsägaren. Om det är din egen fastighet, anlita en VVS-firma.

Vid ett avloppsstopp kan stoppet sitta antingen på din egen sida av fastighetsgränsen eller utanför på kommunens sida. För att avgöra vilket kan du titta i den spol- och rensbrunn som normalt skall finnas i förbindelsepunkten strax utanför fastighetsgränsen. Står där högt med vatten är stoppet på kommunens sida och skall då åtgärdas av VA-enheten. Är brunnen i princip torr i botten så är stoppet på fastighetens sida. Är stoppet på fastighetens sida och VA-enheten åker ut får fastighetsägaren bekosta utkörningen enligt gällande taxa

Om du drabbas av källaröversvämning på grund av extremt regnande eller fel på kommunens ledningsnät så kan du få ersättning från VA-enheten. Er rätt till ersättning utreds för varje specifikt fall. Kontakta alltid ditt försäkringsbolag och VA-enheten. Mer information om hur du kan förhindra källaröversvämningar finns att få i dokumentet Viktigt att veta om källaröversvämningar som återfinns på sidan blanketter.

Risk för källaröversvämning?

I hus med källare, särskilt där källaren har golvbrunn eller annan avloppsenhet, finns alltid risk för källaröversvämning. Vid häftiga regn eller snösmältning kan den allmänna ledningen överbelastas och vatten kan baklänges tränga in i avloppsserviser och upp genom golvbrunnar och förorsaka skador. Vid sidan av översvämningar förorsakade av häftiga regn är stopp i servisledningen den vanligaste skadeorsaken. Fastighetsägaren bör i eget, och i förekommande fall hyresgästers, intresse i största möjliga utsträckning förebygga skador inom fastigheten till följd av uppdämning i ledningsnätet.

Åtgärder för att minska risken för skada vid källaröversvämning:

  • Placera inte föremål i källaren som är värdefulla och känsliga för fukt
  • Kontrollera att avstängbara golvbrunnar är stängda och att automatiska bakvattenventiler fungerar
  • De golvbrunnar som inte är avstängbara förses med tätande anordningar eller ersätts med avstängbara brunnar
  • Rörinstallatör kontaktas om misstanke finns att avlopps avstängningsanordningar inte fungerar
  • Kontroll av att regn- och smältvatten leds från byggnaden
  • Nedfarter till garage och andra utrymmen invallas
  • Kontroll av att intern avloppspump fungerar

Blankett vid källaröversvämning