Mötesplats för äldre-bidrag

Bidragskriterier för bidrag till ”Mötesplats för äldre”

Målet för bidraget är att stimulera och stödja aktiviteter och verksamheter på ”Mötesplats för äldre” (Fredsdalsgatan 7). Grundkriteriet är att verksamheten ska vara utåtriktad, äga rum på Mötesplats för äldre och vara offentligt, men utan kommersiellt syfte. Vid fördelning av bidrag prioriteras utvecklingsinriktade ansökningar. Som bedömningsgrunder gäller planering och innehåll, målgrupper, marknadsföring och praktiskt genomförande.

Bidraget kan ansökas av pensionärsorganisationer samt andra intresserade föreningar.

Ansökan görs på avsedd blankett, som skall vara kommunledningskontoret tillhanda senast:

  • 15 november 2017 för aktiviteter som ska genomföras under 2017 samt första halvåret 2018.
  • 15 februari 2018 för aktiviteter som ska genomföras andra halvåret 2018.

Efter genomförd bidragsbeviljad verksamhet ska föreningen redovisa hur bidraget använts på därför avsedd blankett. Rapporten ska inlämnas senast tre (3) månader efter avslutad verksamhet. Beviljat bidrag utbetalas efter det att rapporten har inkommit.

Föreningar som ansöker

  • är registrerad i Simrishamns kommuns föreningsregister.
  • har stadgar som godkänts av föreningens årsmöte, för medlemsmatrikel och valt styrelse.
  • har plus- eller bankgiro.

Följande handlingar ska årligen lämnas till förvaltningen efter föreningens årsmöte:

  • Årsmötesprotokoll
  • Revisionsberättelse
  • Ekonomisk redovisning
  • Verksamhetsberättelse

Här finns dels ansökningsblanketten att ladda ner, liksom rapport och utvärdering, båda som ifyllningsbara pdf:er.