Bidrag och blanketter

Här finns aktuella blanketter och bidragsbestämmelser för olika ansökningar till kultur- och fritidsförvaltningen. För att ansökan ska beaktas måste den vara ifylld på dessa blanketter.

Bidrag som betalas ut Ansöks senast
Kultur- och arrangörsbidrag 15 februari resp. 15 september
Särskilt bidrag  Ansöks löpande
Lokalt aktivitetsstöd 15 februari resp. 15 augusti
Lokalbidrag 15 april

Det finns också ett integrationsbidrag som kan sökas löpande under året av ideella föreningar i Simrishamns kommun.

Här kan du ladda hem blanketter för olika bidragsansökningar

¤ Blankett för kultur- och arrangörsbidrag

¤ Blankett för särskilt bidrag

¤ Blankett för lokalt aktivitetsstöd

¤ Blankett för lokalbidrag

¤ Blankett för integrationsbidrag


Så gör du för att få ut beviljat kultur- och arrangörsbidrag

Har din förening blivit beviljad kultur- och arrangörsbidrag och vill ha ert bidrag utbetalt? Då gör du så här:

(1) Utvärderingsblanketten för kultur- och arrangörsbidrag ska vara ifylld och inskickad. Blanketten hittar du här:
¤ Rapport- och utvärderingsblankett för kultur- och arrangörsbidrag efter genomfört arrangemang

(2) följande aktuella handlingar från föreningen ska ha lämnats till kultur- och fritidsförvaltningen:
¤ Ekonomisk årsredovisning från senaste årsmöte
¤ Årsmötesprotokoll från senaste årsmöte
¤ Revisionsberättelse från senaste årsmöte

När dessa handlingar har inkommit gör vi en utbetalning.

Om ni begär förskottsutbetalning önskar vi få in rapport- och utvärderingsblanketten så snart ert arrangemang är genomfört, i annat fall blir föreningen återbetalningsskyldig.


Bestämmelser för integrationsbidrag 

Bidraget syftar till att stödja och stimulera föreningslivet (dvs i kommunen registrerade föreningar) till att medvetet bjuda in nyanlända flyktingar boende i kommunen att delta i föreningens pågående eller planerade verksamhet och arrangemang. Verksamhetens mål ska vara att integrera de nyanlända i den svenska vardagen genom att ge möjlighet att deltaga i verksamheter där både nyanlända och tidigare svenskar deltar. En grundkriterie är att skapa en meningsfull, aktiv och kreativ vardag/fritid för målgruppen. Dessutom bör den organiserande föreningen om möjligt se ett fortsatt föreningsengagemang för den nyanlända.

Ansökan sker på avsedd blankett, vilken finns tillgänglig på kommunens hemsida nedan. Ansökan sker löpande under året, med 14 dagars handläggningstid innan beslut. Ansökan ska avse verksamhet som utförs under kalenderår 2016. Beslut kring integrationsbidraget tas av fritidskonsulenten i samråd med kultur- och fritidsnämndens ordförande, och redovisas löpande till kultur- och fritidsnämnden.

Föreningen ska efter genomförd bidragsbeviljad verksamhet redovisa, på avsedd blankett nedan, hur bidraget använts. Rapporten ska sändas in senast en månad efter avslutad verksamhet. Beviljat bidrag utbetalas i samband med ansökningens godkännande. I de eventuella fall då bidragsbeviljad verksamhet inte genomförts är föreningen återbetalningsskyldig för mottaget bidrag.

Ekonomiskt stöd kan utgå till ideell förening som:

• är registrerad i Simrishamns kommuns föreningsregister
• har stadgar som godkänts av föreningens årsmöte, för medlemsmatrikel, valt styrelse
• har plus- eller bankgiro
• bedriver kontinuerlig verksamhet
• har minst 10 aktiva medlemmar
• tar ut en årlig medlemsavgift som fastställs vid årsmötet
• uppfyller bestämmelserna för respektive bidragskategori
• har en fastställd alkohol- och drogpolicy (gäller enbart föreningar med barn- och ungdomsverksamhet)

Här finns ansökningsblankett och redovisningsblankett

¤ Blankett för integrationsbidrag
¤ Utvärderingsblanketten för integrationsbidrag

Blanketterna kan fyllas i online, sparas ned och skickas till Simrishamns kommun, kultur‐ och fritidsförvaltningen, 272 80 Simrishamn, eller alternativt via e-post: kulturfritid@simrishamn.se


Blankett för ansökan om säsongsträningstider i gymnastiksalar och sporthallar

¤ Blankett för ansökan om träningstider i gymnastiksalar och sporthallar 

Observera att ansökan ska skickas in till kultur- och fritidsförvaltingen senast den 1 maj varje år.


Blankett för ansökan om tider på konstgräsplan i Simrishamn

¤ Blankett för ansökan om träningstid på konstgräsplan i Simrishamn


Blankett för ansökan om lotteritillstånd

¤ Blankett för ansökan om registrering av lotteri


Datorstöd för idrottsföreningar:


Datorstöd för övriga föreningar:


Blankett för ansökan om att få bilda en förening

Här hittar du
¤ Blankett för att registrera en förening i Simrishamns kommun


 Investeringsbidrag

Investeringsbidrag går inte längre att söka.


Vänligen observera detta

För sent inkommen ansökan kommer ej att behandlas. Lämna därför alltid ansökan inom föreskriven tid, även om kompletta handlingar saknas. Ansökan kan sedan kompletteras med dessa handlingar.

För varje bidragsform finns dessutom särskilda kriterier som ska vara uppfyllda.

Kultur- och fritidnämnden kan, efter prövning i varje enskilt fall och om särskilda skäl finns, göra undantag från ovanstående allmänna bestämmelser.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar årligen om bidragens storlek.

Ingen sökande garanteras automatiskt något bidrag.

Investeringsbidrag kan för närvarande ej sökas.

 


Allmänna bidragsbestämmelser för föreningar i Simrishamns kommun

Här är allmänna bidragsbestämmelser för föreningar antagna av kultur- och fritidsnämnden 2013-05-14.

Allmänna bidragsbestämmelser för föreningar i Simrishamns kommun Simrishamns kommun anser att föreningarnas sociala insatser och deras funktion som inspiratörer i folkhälsoarbetet är betydelsefulla för kommunen. Föreningsverksamheter bidrar till att främja demokratin och mångfald samt ger möjlighet till delaktighet och inflytande i samhället. Kultur- och fritidsverksamheter är en investering i livskvalitet för alla generationer.

Simrishamns kommun har som ambition att på olika sätt stödja och stimulera dessa verksamheter. Kultur- och fritidsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att fördela olika former av bidrag till ideella föreningar som är verksamma inom Simrishamns kommun.

Ekonomiskt stöd kan utgå till ideell förening som:

• är registrerad i Simrishamns kommuns föreningsregister

• har stadgar som godkänts av föreningens årsmöte, för medlemsmatrikel, valt styrelse

• har plus- eller bankgiro

• bedriver kontinuerlig verksamhet

• har minst 10 aktiva medlemmar

• tar ut en årlig medlemsavgift som fastställs vid årsmötet

• uppfyller bestämmelserna för respektive bidragskategori

• har en fastställd alkohol- och drogpolicy (gäller enbart föreningar med barn- och ungdomsverksamhet)

Förening som beviljas bidrag ska, i samband med marknadsföring, informera om att verksamheten/arrangemanget/projektet har fått stöd från kultur- och fritidsnämnden. Aktuell logotype kan fås från kultur- och fritidsförvaltningen.

Förening som får bidrag från annan kommunal nämnd/styrelse kan inte få bidrag för samma typ av verksamhet från kultur- och fritidsnämnden.

Ansökan görs av föreningens huvudstyrelse. En av styrelsen utsedd firmatecknare ska underteckna ansökan.

Förening som inte kan redovisa verksamhet har inte möjlighet att söka bidrag.

Granskning och bidragstilldelning

Förening som beviljas bidrag är skyldig att ge kultur- och fritidsnämnden insyn för att medge kontroll av verksamhet. Oriktiga uppgifter i bidragsansökan eller felaktig användning av bidragsmedel påverkar kommande års bidrag samt medför återbetalningsskyldighet.

Följande handlingar ska årligen lämnas till förvaltningen efter föreningens årsmöte:

• Årsmötesprotokoll.

• Revisionsberättelse

• Ekonomisk redovisning

 


Lokalbidrag - detta gäller

Ansökan ska göras senast den 15 april.

Föreningar som äger eller driver sin egen anläggning, eller som hyr med långtidskontrakt (minst 3 år) och där föreningen bedriver kontinuerlig verksamhet kan ansöka om bidraget.

Bidraget är avsett för hjälp till drift av anläggningen, löpande och periodiskt underhåll, byte och inköp av mindre inventarier och maskiner för anläggningens skötsel.

• Anläggningen ska ligga i Simrishamns kommun och ha gällande tillstånd.

• Anläggningen ska användas för avsett ändamål och skötas enligt vad som kan bedömas vara normalt underhåll.

• Varje anläggning poängsätts enligt systemet nedan.

• Hyr föreningen ut hela eller delas av anläggningen varaktigt till annan verksamhet betalas inte bidrag ut för berörd del.

• Hyresintäkterna för anläggningen ska redovisas i samband med ansökan.

• Kultur- och fritidsnämnden har möjlighet att reglera bidraget med hänsyn till föreningens aktiviteter.

• Kultur- och fritidsnämnden ska när som så önskas ha möjlighet att besöka anläggningen.

• Om föreningen inte använder anläggningen för avsett ändamål ska detta meddelas kultur- och fritidsförvaltningen.

• Bidragsgivningen grundas på föregående års verksamhet.

Poäng för beräkning av bidrag till föreningsägda lokaler och anläggningar:
Antal poäng/kronor per enhet

IP/Huvudarena 1-3

Träningsplan 1-3

Klubbhus/Scoutstuga 1-3

Tennisplan, permanent 1-3

Tennisplan, stybbmaterial 1-3

Skjutbanor:

Automatisk kastmaskin - per kastare

Manuell kastmaskin - per kastare

Älgbana - per bana

300 meters - per ställ

Korthåll - per ställ

Poängens värde/kronor per enhet beslutas av kultur- och fritidsnämnden. I de fall poängsättning inte bedöms möjlig fastställs istället en summa efter prövning.

För andra anläggningar som golfbana, ridanläggning, kulturhistoriska anläggningar m.fl. beslutas bidraget efter speciell prövning i förhållande till storlek och verksamhet.

För övrigt se allmänna bestämmelser.

 


Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) - detta gäller

Ansökan ska göras senast den 15 februari respektive den 15 augusti.

Lokalt aktivitetsstöd avser att stödja föreningars arbete med barn- och ungdomsverksamheter samt stimulera till ett ökat antal aktivitetstillfällen för barn och ungdomar. Bidraget är anslutet till, och ska komplettera, det statliga lokala aktivitetsstödet.

För att en sammankomst ska vara bidragsberättigad gäller bland annat följande:

• Sammankomsten ska vara en ledarledd gruppaktivitet

• Ledaren ska vara utsedd av föreningen samt vara lägst 13 år (ledaren kan inte vara ledare för flera grupper samtidigt)

• Sammankomsten ska omfatta minst 3 deltagare, utöver ledare. Bidrag utgår för max 30 deltagare per sammankomst.

• Sammankomsten ska pågå minst 60 minuter och innehålla gemensam samling och avslutning.

I övrigt gäller bestämmelser i enlighet med den statliga delen av lokala aktivitetsstödet.

OBS! Aktiviteter som fått bidrag för studiecirkelsammankomster är inte berättigade till LOK-stöd.

Deltagare:

• Barn och ungdomar i åldern 4-20 som aktivt deltar i föreningens sammankomster är bidragsberättigade.

• Ledare i åldern 13-20 år är också bidragsberättigade.

• En deltagare får endast räknas en gång per dag och förening.

• För deltagare och ledare inom handikappverksamheter finns ingen åldersgräns.

Närvaroredovisning:

Vid varje sammankomst ska närvarokort föras på deltagare och ledare. Kortet ska även innehålla föreningens namn, typ av aktivitet, plats, datum, tider, deltagares och ledares namn, födelsedata och kön. Redovisningen ska undertecknas av ansvarig ledare.

Ansökan:

Redovisning av antalet genomförda sammankomster och deltagartillfällen fördelad på ålder och kön ska ske på särskild ansökningsblankett. Deltagartillfällen är summan av de bidragsberättigade deltagarnas närvaro i de godkända sammankomsterna.

OBS! Idrottsföreningar ska söka det statliga LOK-stödet digitalt via Idrott-Online.

Redovisningsperioder

• 1/1-30/6 redovisas senast den 15 augusti

• 1/7-31/12 redovisas senast den 15 februari

För övrigt se allmänna bestämmelser.

 


Särskilt bidrag - detta gäller

Ansökan görs löpande under året.

Särskilt bidrag kan utgå till föreningar för t.ex. antidrogkampanjer, handikappanpassningar, fritidsgårdsverksamheter, projekt, övriga kampanjer och dylikt. Ansökningar ska i vissa fall skickas in innan aktivitetens genomförande. För övrigt se allmänna bestämmelser.

Kultur- och fritidsnämnden kan årligen besluta om prioriteringar gällande inriktningen av särskilda bidrag.

 


Kultur- och arrangörsbidrag - detta gäller

Ansökan ska göras senast den

• 15 februari för aktiviteter som planeras under innevarande år och

• 15 september för aktiviteter som planeras under kommande år.

Ansökningar som är mindre än ett halvt basbelopp kan inlämnas löpande under året.

Kultur- och arrangörsbidraget avser att stödja det lokala kulturlivet och föreningars och gruppers offentliga arrangemang som kultur- och fritidsnämnden anser vara angelägna för kommunen.

• Bidraget är inte avsett för drift och underhåll av anläggning, för detta ansöks om lokalbidrag/anläggningsbidrag.

• Bidraget beviljas främst till utåtriktad verksamhet. Vid fördelningen av bidragen prioriteras utvecklingsinriktade ansökningar.

• Bidrag kan utgå med högst 75 % av nettokostnaden.

• Som bedömningsgrunder gäller planering och förutsättningar avseende ekonomi, målgrupper, marknadsföring och praktiskt genomförande.

• Aktiviteterna/verksamheterna ska äga rum i Simrishamns kommun och får inte genomföras i kommersiellt syfte. Arrangemang ska vara offentliga.

• Bidraget avser framtida, planerade arrangemang och inte arrangemang som varit.

• För ansökningar från annan än bidragsberättigad förening krävs att ansökan görs av juridisk person.

• Redovisning av genomförda enstaka arrangemang och beviljade bidrag görs på särskild blankett senast tre (3) månader efter genomförandet. Övriga redovisas i föreningarnas ordinarie verksamhetsberättelser.

• Om överenskommelse inte träffats om annat, utbetalas bidraget först efter att redovisning av genomförandet kommit in till kultur- och fritidsförvaltningen.

För övrigt se allmänna bestämmelser.

Så gör du för att få ut beviljat kultur- och arrangörsbidrag

Har din förening blivit beviljad kultur- och arrangörsbidrag och vill ha ert bidrag utbetalt? Då gör du så här:

(1) Utvärderingsblanketten för kultur- och arrangörsbidrag ska vara ifylld och inskickad. Blanketten hittar du här:
¤ Rapport- och utvärderingsblankett för kultur- och arrangörsbidrag efter genomfört arrangemang

(2) följande aktuella handlingar från föreningen ska ha lämnats till kultur- och fritidsförvaltningen:
¤ Ekonomisk årsredovisning från senaste årsmöte
¤ Årsmötesprotokoll från senaste årsmöte
¤ Revisionsberättelse från senaste årsmöte

När dessa handlingar har inkommit gör vi en utbetalning.

Om ni begär förskottsutbetalning önskar vi få in rapport- och utvärderingsblanketten så snart ert arrangemang är genomfört, i annat fall blir föreningen återbetalningsskyldig.

Simrishamns strand. Foto: Elisabeth Wikenhed.