Lotterifrågor

Stranden i Simrishamn. Foto: Elisabeth Wikenhed.

Ideella och allmännyttiga föreningar kan efter ansökan få tillstånd att anordna lotterier. Föreningar, som verkar inom Simrishamns kommun, ska göra sin ansökan till kultur- och fritidsförvaltningen, som också fattar beslut om tillstånd och tillhandahåller ansökningsblanketter.

Ansökan om registrering/tillstånd för lotteri enl 16 § och 17 § i lotterilagen

På föreningens styrelsemöte ska det fattas beslut om att ansöka om registrering för lotteriverksamhet eller för att anordna ett enskilt lotteri. I samma beslut ska även lotteriföreståndare väljas.

Följande handlingar ska lämnas in till kultur- och fritidsförvaltningen:

1. Ifylld ansökningsblankett - här kan du ladda hem blankett för ansökan om registrering av lotteri (3 års registrering) eller blankett för ansökan om enstaka lotterier

2. Protokollsutdrag från ovanstående styrelsemöte

Om följande handlingar inte lämnat in till förvaltningen sedan tidigare ska de också bifogas ansökan:

3. Stadgar som antagits och gäller för föreningen

4. Organisationsrapport

5. Samtliga årsmöteshandlingar avseende föreningens senaste verksamhetsår samt verksamhetsplan för innevarande år.

För lotteri som avses i 16 § gäller särskilda anvisningar (se ansökningsblankettens baksida).

Vill du veta mer om bestämmelserna för lotterier kan du gå in på Lotteriinspektionens hemsida www.lotteriinspektionen.se.

Vill din förening arrangera Bingospel eller sälja lotter på fler orter?

Lotteritillstånd för Bingospel och lotterier som hålls på flera orter hanteras av Länsstyrelsen i Skåne. Besök Länsstyrelsens hemsida eller ring 010-224 10 00.