Tågarpsdösen i Östra Tommarp

Tågarpsdösen är vackert belägen invid Tommarpsån, strax utanför Östra Tommarp.

TågarpsdösenTågarpsdösen är egentligen en gånggrift med hällbild. I muntlig tradition är graven dock benämnd Tågarpsdösen. Högen med gånggriften är 12 meter i diameter och 1,5 meter hög. Kammaren, vilken är 8 x 3,7 meter stor och 1,4 meter hög, består av tolv sidostenar och tre takstenar. Gången, vilken leder från den östra långsidan, är fyra meter lång, två meter bredd och en meter hög. Den består av sex sidostenar och två takstenar. På det södra takblocket över kammaren finns 22 skålgropar (älvkvarnar).Gånggriften undersöktes 1970 av arkeologiprofessor Märta Strömberg. Fynden från graven var främst av mellanneolitisk karaktär. Öster om gånggriften framkom sex härdar och rikligt med krukskärvor.

Tågarpsdösen ligger i den nordöstra delen av en ca 200x80 meter stor boplats (RAÄ ÖstraTommarp 74:1). Inom boplatsen har Märta Strömberg funnit skörbränd sten, avslag och andra fynd av flinta samt keramik. I den sydvästra delen av boplatsen, ca 150 meter sydväst omTågarpsdösen, finns resterna av en hög (RAÄ Östra Tommarp 17:1), bestående av en svag förhöjning som är ca 25 meter i diameter. Tidigare markägare ska ha försökt jämna ut högen på 1880-talet och 1950-talet. Enligt Erik Lönnberg skall man ha funnit en stor grav med sporrar ellerstigbyglar och vapen i högen. Högen kallas i folkmun för Tuggebars hög.