Kapell i Sankt Olof

Platsen för kapellet ligger ca 300 meter norr om kyrkan i Sankt Olof.

Kapell i Sankt OlofPlatsen för kapellet är markerat på ett flertal äldre kartor, t.ex. på en geometrisk uppmätning från 1698 och på en enskifteskarta från 1883. Kapellet är dessutom omnämnt i historiska källor under 1400- och 1500-talen. I april 1973 utfördes en arkeologisk undersökning av kapellet, men tyvärr har materialet från den undersökningen försvunnet. Kvar finns endast några tidningsartiklar om utgrävningen. Med anledning av ett symposium i Sankt Olof i juli 2013, med titeln Pilgrim S:t Olof 800 år, utfördes en ny arkeologisk undersökning av kapellet.

Eftersom dokumentationsmaterialet är borta kändes det angeläget att göra en förnyad undersökning av kapellet och att mäta in byggnaden med GPS. Vid undersökningen konstaterades att byggnaden var ca 6,6 x 5 meter stor och placerad i öst-
västlig riktning. Murarna var mellan 0,7-0,8 meter breda, vilket tyder på en manifest byggnad, möjligtvis i flera våningar. Byggnaden har även varit putsad på insidan med kalkputs. Ingången till byggnaden kunde lokaliseras i dess västra gavel. Golvet var lagt med relativt stora stenar, men dessvärre kunde endast en mindre del tas fram eftersom man vid undersökningen 1973 hade tagit bort merparten av golvet.

En tolkning är att det förmodade kapellet uppfördes i samband med att Sankt Olofs kyrka utvidgades på 1300- och 1400-talen. Utvidgningen kan ha skett med anledning av den ökade pilgrimsvandringen till Sankt Olof, eller Lunkende som byn hette under medeltiden. Den ökade tillströmningen av pilgrimer kan ha skapat ett behov av ett eget kapell för pilgrimerna. Denna kan då ha uppförts intill den gamla pilgrimsvägen mot norr. Kapellet kan möjligtvis även ha fungerat som ett kombinerat kapell och härbärge för pilgrimerna, där de kunde övernatta innan de fortsatte sin färd till nästa pilgrimsort.