Projektår 2013

Lördagen den 19 januari hade Österlens museum en träff för blivande fornfaddrar, dvs. personer eller föreningar som kan tänka sig att vårda och ta ansvar för en fornlämning på Österlen. Bakgrunden till fadderträffen är projektet Se och vårda som startade hösten 2011. Projektets syfte är att vårda och tillgängliggöra fornlämningar på Österlen, samt att inventera och underhålla informationsskyltar.

IMG_1391

Fornfadderverksamhet 2013

Österlens museum har genom ett avtal med Länsstyrelsen i Skåne län fått i uppdrag att vårda fornlämningar i Simrishamns kommun mot ett bidrag. I anslutning till projekt Se och vårda har Österlens museum även startat en fadderverksamhet där vi vill engagera människor i sin kulturmiljö. Målet är att få ett vårdat landskap där fornminnena får den plats de förtjänar samtidigt som människor kommer ut och kan engagera sig i något som är viktigt för både den enskilde och för bygden.

Att vara fornfadder innebär att man åtar sig att besöka sin fornlämning ett par gånger per år, klippa ner sly och mindre buskar som kan växa på och omkring fornminnet. En markägare kan bli fadder för fornlämningar på sin mark, medan andra kan ta sig an objekt på annans mark, om markägaren ger sitt medgivande.

Fadderträffen den 19 januari blev en riktig succé. Omkring 25 förväntansfulla personer, representerade av såväl markägare, byalag som fornvårdsintresserad allmänhet, lyssnade när museichefen Lena Alebo inledde med att hälsa alla hjärtligt välkomna. Därefter informerade projektledaren Lars Jönsson om projekt Se och vårda och vad det innebär att vara fornfadder. Därefter tog arkeolog Ann-Louise Svensson över och ledde oss in i hällristningarnas underbara värld. Slutligen presenterade arkeolog Ulrika Wallebom de senaste rönen om borgen Gladsaxehus.

När träffen var slut och vi summerade dagen insåg vi vilket intresse det finns hos allmänheten för fornminnen, deras historia och framför allt för de människor som en gång har levt på Österlen, och vars spår vi fortfarande kan skönja i landskapet.

Som en direkt följd av fadderträffen den 19 januari vårdades två fornlämningar gemensamt av blivande fornfaddrar i utbildningssyfte. Den första fornlämningen som vårdades av blivande fornfaddrar var kapellet i Sankt Olof. En vecka senare vårdades en dös i Rörum/Vik-området. Vid båda tillfällena var personal från Österlens Museum och Österlenarkeologi på plats och informerade om hur vårdandet skulle ske.

Övriga vårdinsatser 2013

Projektets huvudsyfte är att vårda och tillgängliggöra fornlämningar på Österlen. Nu är årets vårdinsatser avslutade. Liksom under 2012 genomfördes vårdinsatser vid fornlämningarna Munkabacken, Ekenäs, Gladsaxehus, en dös i Vik/Rörum, Tågarpsdösen (egentligen en gånggrift) vid Östra Tommarp, Stenkilsristningen (hällristningar) vid Simrislund och Bragestenarna (hällristningar) strax söder om Gislöv. Dessutom utökades fornlämningsplatserna med ytterligare en fornlämning; ett kapell i Sankt Olof. Fornlämningarna avspeglar fyra olika tidsperioder (sten-, brons- och järnålder samt medeltid), fyra olika vårdbehov och dessutom olika lägen i landskapet.

I enlighet med en vård- och skötselplan som upprättades 2012 för Stenkilsristningen användes dessutom en speciell metod för hällristningsområdet. Metoden innebar att hällen med ristningarna ”spritades” med 95 %-ig industrietanol, därefter täcktes hällen med plast och presenningar. Slutligen lades ett stort antal jordsäckar på plats. Syftet med metoden är att få bort lavarna så att ristningarna skall framträda bättre. Till våren 2014 kommer plasten att tas bort och hällen sopas ren.

Förutom att vårda fornlämningarna ingår också i projektet att inventera och underhålla informationsskyltar vid fornlämningarna. Många är i ganska dåligt skick, medan andra fortfarande håller måttet. I år byttes sex skyltar ut, och sedan kommer skyltar att bytas ut succesivt. Vi arbetar även mycket med att hitta nya sätt att informera om fornlämningarna i landskapet.

Läs rapporten från 2013 års arbete här!

Fotogalleri

Bilder av några av de fornlämningar som vårdades inom projektet under året.se och vårda

se och vårda

Stenkilsristningen före och efter vård 2013. Foto Lars Jönsson.

se och vårda

se och vårda

Tågarpsdösen före och efter röjning. Foto Lars Jönsson.

CIMG1415

CIMG1414Utställda föremål och bilder från Tågarpsdösen på Lunds Historiska Museums magasin vintern 2013. Foto Ulrika Wallebom.

se och vårda

se och vårda

Kapellet i Sankt Olof före och efter vård. Foto Lars Jönsson.

se och vårda

se och vårda

Foton från utgrävningen av Sankt Olofs kapell sommaren 2013. Foto Lars Jönsson.