Projektår 2017

Vårdinsatser 2017

För år 2017 upprättades ett nytt avtal mellan Länsstyrelsen i Skåne län och Österlens Museum. Avtalet avser vård av utvalda fornlämningar och tillgängliggörande av kulturmiljöer inom Simrishamns kommun. Vården ska i huvudsak omfatta slåtter av gräs och röjning av sly en eller ett par gånger per säsong för att tillgängliggöra miljöerna. Rengöring och vård av hällar ska utföras så att ristningarna kan skönjas. I uppdraget ingår även skötsel av informationsskyltar som Länsstyrelsen producerar och är kopplade till kulturmiljöer i kommunen.

Dansaren motorsåg 029, omslagsbild

Vård av Dansarens häll vårdåret 2017. Foto: Göran Tuesson

Dessa fornlämningar har vårdats

I mitten av oktober avslutades årets vårdinsatser. Liksom under år 2016 så genomfördes vårdinsatser av två högar och en stensättning på Munkabacken (Gladsax 15:1-2 och Gladsax 82:1), en gånggrift i hög, benämnd Ekenäs (Gladsax 9:1-4), en borgruin, benämnd Gladsaxehus (Gladsax 12:1), en dös i hög, benämnd Skärabäcksdösen (Rörum 5:1), en stenkammargrav med hällbild, benämnd Tågarpsdösen (Östra Tommarp 4:1), en hällristning, benämnd Stenkilsristningen (Simrishamn 15:1), en hällristning, benämnd Bragestenarna (Östra Nöbbelöv 5:4) samt ett kapell i Sankt Olof (Sankt Olof 2:1). Dessutom genomfördes insatser enligt skötselplanerna för de båda hällristningslokalerna Stenkilsristningen och Bragestenarna. Även ett 20-tal informationsskyltar som är kopplade till kulturmiljöer underhölls. Fem nya vårdobjekt har tillkommit: Gånggrift Skärabäck (Rörum 8:1), Stenstuan (Gladsax 8:1, 8:2), Hammenhög/Hammundahögen (Hammenhög 1:1), Gånggrift Hammenhög (Hammenhög 2:1), Stenhed (Ö Herrestad 1:1). Avtal med markägare har under hösten 2017 ingåtts avseende vård av Dansarens häll (Järrestad 13:1 m.fl.) samt omgivande gravhögar. Ladda hem hela projektrapporten här.

Lavar, mossor, alger och bakterier växer på och kan skada hällarna. För att förhindra det och bevara våra hällristningar spritas de värst utsatta hällarna. Arbetet med spritning av hällristningarna fortlöper. Under hösten 2017 har Bragestenarna och Stenstuan spritats och vi kan redan nu en positiv effekt av arbetet.

Under 2017 har stora röjningsinsatser gjorts på vårt nya vårdobjekt Skärabäcksgånggriften i Vik som var helt igenvuxen. Ny bebyggelse planeras i området och därför var det angeläget att röja fram fornlämningen och skydda den mot eventuell skadegörelse i samband med nybyggnation. Årets största insat gjordes på Dansarens häll i Järrestad. Här har buskar, sly och vissa träd röjts bort och platsen har nu blivit mer lättillgänglig för besökare. Hällen har vid ett flertal tillfällen varit utsatt för skadegörelse, som polisanmälts, och vi håller därför extra uppsikt över platsen.

Skyltar och vandringsleder

En inventering av fornminnesskyltarnas status samt vård av skyltarna utfördes i juni 2015. Sammanlagt har 21 nya informationsskyltar satts upp och ersatt gamla skyltar under 2013-2017.

I avtalet ingår att rengöra och bevaka 24 st fornlämningsskyltar i Simrishamns kommun. Dessutom har Linnéskyltarna tagits bort efterhand som de är uttjänta. I år sattes två nya informationsskyltar upp vid Bragestenarna (Gislöv) och Gislövshammar, vilka ersatte gamla skyltar. En ny utformad skylt till Dansarens häll är också på gång.

 Samtliga skyltar har rengjorts och fotograferats under 2017. Dessa är nu utlagda på Österlens museums hemsida, för att ytterligare lyfta fram fornlämningar och kulturmiljöer i landskapet som är värda att besöka samt underlätta för allmänheten att ta del av den information som framgår av skyltarna.

Vandringsleden mellan Yxornas häll och Stenkilsristningen söder om Simrislund har under året underhållits och förbättrats. Ett antal nya markeringspinnar sattes upp för att underlätta vandringen längs stigen samt nya fjädergrindar vid passagerna vid staketen. Dessutom togs några stora stenar bort vid en gärdsgård vid Yxornas häll för att underlätta för vandrarna. Syftet med detta arbete är att tillgänglighetsanpassa kulturmiljöerna och hällristningslokalerna.

Fornfadderverksamhet och Kulturarvsdagen 2017

I anslutning till projekt Se och vårda har Österlens museum även startat en fadderverksamhet där vi vill engagera människor i sin kulturmiljö. Syftet med fadderprojektet var att arbeta upp ett fornfaddersystem där intresserad allmänhet, markägare och byalag kunde hjälpa till i arbetet med att vårda fornlämningar. Att vara fornfadder innebär att man åtar sig att besöka sin fornlämning ett par gånger per år, klippa ner sly och mindre buskar som kan växa på och omkring fornminnet. I år har ett tiotal fornfaddrar varit behjälpliga med vården av fornlämningarna. En del av fornlämningarna skötts i princip endast av fornfaddrar. Målet är att få ett vårdat landskap där fornminnena får den plats de förtjänar samtidigt som människor kommer ut och kan engagera sig i något som är viktigt för både den enskilde och för bygden. I år har sju fornfaddrar, såväl privatpersoner, markägare som byalag varit behjälpliga med vården av fornlämningarna. Fem vårdobjekt sköts i huvudsak av fornfaddrar. Göran Tuesson är från och med 2016-11-01 anställd av Österlens museum som projektledare för Se och vårda. Han har bildat ett fornvårdslag med personal från Österlens museum bestående av Per-Olof Kronvall och Fredrik Johansson, vilket möjliggjort att fler fornlämningar kan vårdas.

En busstur till sydöstra Skånes skeppssättningar anordnades den 10 september. Guide under resan var professor emeritus Lars Larsson från Lunds universitet och resan var mycket uppskattad. Fornfaddrar och markägare engagerade i Se och vårda-projektet var speciellt inbjudna.

Vi har också haft en aktivitetsdag under hösten ute vid Dansarens häll och tillsammans hjälptes vi åt med röjningsarbetet på platsen. Ulf och Catarina Bertilsson från Svenskt hällristningscentrum delade med sig av sina stora kunskaper och det senaste inom bronsåldersforskningen. Deltagarna fick också göra egna frottage under ledning av Ulf och Catarina.