Skyltar vid kulturmiljöer

I projektet Se & Vårda ingår, förutom att vårda fornlämningar, även att se över skyltningen vid ett antal kulturmiljöer runt om i Simrishamns kommun. I uppdraget ingår att underhålla skyltarna, samt att i samråd med länsstyrelsen plocka bort, alternativt byta ut de skyltar som inte håller måttet. För närvarande ansvarar vi för underhållet av 24 skyltar. Läs mer om dem och de olika kulturmiljöerna som man kan besöka i kommunen!

Läs gärna mer om fornlämningarna och kulturmiljöerna i Fornminnesregistret www.raa.se/fornsok!

Upptäcker ni att skyltar skadade eller slitna, kontakta projektledaren Göran Tuesson på 0414-819682.

Skylt 01 b RavlundaSkylt 1.  Råkefuret - gravfält från järnåldern

Ligger i ett skogsparti längs väg 9, mellan Vitemölla och Havängs sommarby. Här finns två domarringar, en skeppssättning och 13 resta stenar. Utgrävt på 1950-talet. Fornminnesregistret Ravlunda 171:1. 

Skylt 02 a SträntemöllaSkylt 2. Sträntemölla vattenkvarn från 1700-talet

Ligger naturskönt i Sträntemölla naturreservat mellan Rörum och Gyllebo. Omnämns som kvarnplats redan på 1320-talet. Fornminnesregistret Rörum 47:1.

Skylt 03 a GislövshammarSkylt 3. Gislövshammar – litet fiskeläge med lång historia

Skylten står invid kustvägen/cykelvägen vid nedfarten mot fiskeläget. Spår av brytning av kvarnsten på 1800-talet, gravfält och resta stenar från sten-, brons- och järnålder. Fornminnesregistret Östra Nöbbelöv 4:1 och 87:1.

Skylt 04 a GrosshögSkylt 4. Grosshög - den stora gravhögen

Skylten står invid kustvägen/cykelvägen från Skillinge vid avfarten mot Brantevik. Stor gravhög och gravfält från sten-, brons- och järnålder. Fornminnesregistret Östra Nöbbelöv 1: 1-4.

Skylt 05 a VallabackenSkylt 5. Vallabacken i Vitaby

Borgruin från medeltiden, 1100- till 1200-tal. Ligger strax söder om Vitaby längs vägen mot S:t Olof. Utgrävd år 1913 och 2001. Fornminnesregistret Vitaby 37:1.

IMG_5521Skylt 6. Kolerakyrkogården i Baskemölla

Ligger i en skogsglänta strax norr om campingen i norra delen av Baskemölla. Gångstig från campingplatsen. Minnesstenen på gravplatsen restes år 1943 över de nio människor som dog under ett kolerautbrott år 1857. Fornminnesregistret Gladsax 35:1.

Skylt 07 b BolshögSkylt 7. Bolshög – bronsåldershög som gav namn åt en by

Skylten står invid kyrkan mitt i byn och högen ligger strax söder därom. Utgrävd på 1800-talet. Fornminnesregistret Östra Tommarp 9:1

Skylt 08 a GladsaxehusSkylt 8. Gladsaxehus – en medeltida borgruin

Ligger bakom Gladsax kyrka, mitt i byn. Anlades som privatborg på 1200-talet och blev kunglig länsborg på 1400-talet. Utgrävt i flera omgångar, senast 2004. Fornminnesregistret Gladsax 12:1.

Skylt 09 a HorsahallenSkylt 9. Yxornas häll – hällristningar från bronsålder

Ligger vid Horsahallen strax söder om Simrislund, längs kustvägen mot Brantevik. Här finns mer än 50 yxor samt ett stort antal skepp, skålgropar och människofigurer avbildade. Promenadstig upp mot hällristningen Skenkilsristningen utgår härifrån. Fornminnesregistret Simrishamn 23:1.

Skylt 10 b DansarenSkylt 10. Dansarens häll – hällristningar från bronsålder

Väster om vägen mitt mellan Järrestad och Gladsax. Längs en markväg intill en stor hästhage tar man sig till fots in till hällristningsområdet. En av Nordens mest bildrika hällristning med över 1200 bilder. Människofiguren Dansaren och de många fotsulorna har gett hällen dess namn men här finns också skepp, ryttare, ormar, skålgropar och vapen avbildade. Fornminnesregistret Järrestad 13:1.

Skylt 11 a TommarpSkylt 11. Klosterplatsen i Tumathorp

Medeltida stad och klosterplats med ruiner. Ligger sydväst om kyrkan i Östra Tommarp. Byn var under medeltiden en blomstrande stad med stort premonstratenserkloster grundat år 1155. Utgrävt i flera omgångar, senast 2005. Fornminnesregistret Östra Tommarp 18:1.

Skylt 12 a StorehöjSkylt 12. Storehöj vid Viarp

Stor bronsåldershög strax väster om Viarp. Utgrävd på 1800-talet, då fyra gravar och ekkistor hittades. Fornminnesregistret Simris 2:1.

Skylt 13 a bragestenarnaSkylt 13. Bragestenarna i Gislöv – hällristningar från bronsålder

Ligger strax söder om Gislöv längs vägen mot Skillinge. En liten hällristningshäll i skuggan av en gravhög. På hällen finns grunt huggna skepp, hjulkors och skålgropar som syns bäst i släpljus. Fornminnesregistret Östra Nöbbelöv 5:4.

Skylt 14 a En ståtlig gravSkylt 14. En ståtlig gravhög vid havet

Ligger i de promenadvänliga hagmarkerna längs havet mellan Brantevik och Gislövshammar, strax nedanför Knutsvik. Gravröset ingår i ett större gravfält från brons- och järnålder längs hela kusten söder om Brantevik. Fornminnesregistret Östra Nöbbelöv 18:1.

Skylt 15 a FiskelägetSkylt 15. Fiskeläget Brantevik

Skylten står vid Mästergränd, nära den gamla bykrogen mitt i Brantevik, och berättar om fiskelägets historia samt om närbelägna hällristningar och gravhögar. Fornminnesregistret Simris 12:1.

Skylt 16 a grönetSkylt 16. Grönet – populärt redan på bronsåldern

Skylten står vid ingången till hagmarken Grönet söder om Brantevik. Längs havet bort mot Gislövshammar finns vidsträckta gravfält från brons- och järnåldern. Mest känt är det idag försvunna gravröset Brantarör som ska ha varit nästa lika stort som Kiviksgraven. Fornminnesregistret Östra Nöbbelöv 19:1.

Skylt 17 a BrobySkylt 17. Hällristningar i Brantevik

Skylten står vid ”Broby Johansens hus” i slutet av Västergatan mitt i fiskeläget. Hällristningarna från bronsålder finns på framtagna hällar i privat trädgård. Här finns skepp, fotspår, hjulkors och människofigurer. Vid en utgrävning år 2009 hittades fler ristningar strax söder om denna häll, men de är åter övertäckta med jord. Fornminnesregistret Östra Nöbbelöv 85:1.

IMG_5625Skylt 18. Jacobsgruvan på Grönet

Skylten står längs promenadstigen utmed havet söder om Brantevik, rakt nedanför Hylkegården. Jacobsgruvan är en av flera gruvor i området som är spåren efter 16-1800-talens jakt på silver och bly. Fornminnesregistret Östra Nöbbelöv 99:1.

Skylt 19 a StenhuvudSkylt 19. Fornborgen på Stenshuvud

Skylten står där promenadstigen passerar resterna efter fornborgens försvarsmur, nära toppen på Stenshuvud. Borgen grävdes ut på 1990-talet och daterades då till folkvandringstid, 400 – 550 e Kr. Fornminnesregistret Södra Mellby 37:1. Skylten tillfälligt nedtagen sommaren 2017.

Skylt 20 a StenstuanSkylt 20. Stenstuan på Gladsax norre vång

Megalitgrav från äldre bondestenålder, men hällristningar på takblocket. Graven grävdes ut och restaurerades på 1970-talet, då mängder av gravgåvor i form av flintredskap och keramik hittades. Skylten står vid början av stigen upp mot graven, bakom gårdarna Rosdala och Norrevång norr om Gladsax. Fornminnesregistret Gladsax 8:1.

Skylt 21 a HavängSkylt 21. Havängsdösen – en 5000 år gammal grav

Megalitgrav från tidig bondestenålder men spektakulär utsikt över heden och havet i Haväng. Graven blåste fram ur sanden på 1800-talet och då hittades ett skelett och en flintyxa i gravkammaren. Fornminnesregistret Ravlunda 40:1.

Skylt 22 a GrevlundaSkylt 22. Grevlunda - lunden vid gravarna

Gravfält från järnålder med domarring, skeppssättning och resta stenar. Ligger i betesmark på höjden strax söder om Vitaby, utmed grusvägen mot Grevlunda Mölla. Fornminnesregistret Vitaby 36:1.

Skylt 23 KnutsvikSkylt 23. Knutsvik – forntida vardagsliv och gudomliga offer

Skylten står invid kustvägen/cykelvägen vid södra infarten mot Brantevik. I området finns ett forntida offerkärr och en boplats från sten- och bronsålder. Utgrävt när vägen byggdes 1995. Fornminnesregistret Östra Nöbbelöv 30:1. Skylten tillfälligt nedtagen sommaren 2017.

Skylt 24 a SisselaSkylt 24. Sisselas källa i Borrby

Ligger vid promenadstig genom skogen norr om kyrkan mitt i byn. Offerkälla som enligt en sägen uppstod där jungfrun Sissela mördades för att förhindra att hon gifte sig med sjökonungen Borre. Fornminnesregistret Borrby 14:1.