Mot bronsålder

Dolkarna och spjutspetsarna visar prov på flintsmedernas skicklighet i slutet av bondestenåldern omkring 1 800 f Kr. Vissa av föremålen är från början av bronsåldern.

Sen stenålder.

Dolkar från övergången mellan sten- och bronsålder

Flintdolken längst fram i bild är hittad i Vemmerlövstorps boställe och de båda dolkarna i bakgrunden i Vemmerlövs by respektive Ejlertslund. Den lilla pilspetsen är funnen i Sofielusts mosse.

Gravurnor.

Gravurnor från bronsålder

Under yngre bronsålder, ca 1100- 500 f Kr, brände man sina döda, och lade de brända benen tillsammans med gravgåvor i urnor. Urnorna gravsattes under flat mark i större gravfält eller i äldre gravhögar.

Den större urnan längst bak i bild är hittad vid undersökningen av ett gravröse vid Sofielust. Graven grävdes ut av amanuens Erik Flodens på 1930-talet. Analysen av benen visar att det var en vuxen, ung man som fått ett får med sig i graven.

Den minde urnan i förgrunden är hittad på Ö Vemmerlöv nr 11 på en upphöjning intill gården, där urnefragment ofta hittas. Analysen av benen visar att det var minst fem barn och unga i åldern spädbarn till unga tonåringar som begravts här.