ÖF2020-konferensen 2015

Simrishamns kommun, Länsstyrelsen Skåne och Lunds universitet bjöd den 26 november in till konferensen Östersjöfiske 2020, på Marint centrums i Simrishamn. Konferensen samlade ett hundratal deltagare från riksdag, departement, centrala myndigheter, kommuner, länsstyrelser, fiskerinäringen, universitet och organisationer på Marint centrum i Simrishamn. Målet med dagen var att kraftsamla för att vända den negativa trenden inom svenskt östersjöfiske och visa på en alternativ väg.

Östersjöfisket genomgår sin största kris någonsin. Längs stora delar av Östersjöns kuster finns inga levande fiskehamnar kvar och nu riskerar även hamnarna i Skåne och Blekinge att gå samma väg. En fortsatt inriktning mot ett fiske som blir alltmer storskaligt och landar sina fångster långt från de svenska konsumenterna kan i förlängningen få allvarliga konsekvenser både för miljö och för våra kustsamhällen. Att få till stånd ett fiske som i högre grad jagar kvalitet istället för kvantitet är en nyckelfråga för ett hållbart fiske i våra östersjöhamnar. Dagliga landningar i våra hamnar genererar ett avgörande underlag för berednings- och förädlingsindustrin och en mångfald av båtar skapar levande hamnar som stärker kustsamhällenas attraktivitet och välmående. Detta är en fråga om att rädda kvar det värde för kustsamhällena som vår gemensamma resurs i havet skapar utöver den företagsekonomiska lönsamheten. Att lägga om kursen är en utmaning som kräver mod och nytänkande från alla aktörer, men någon annan väg finns inte att gå. Konferensen visade att det finns ett stort engagemang att rädda kvar och utveckla det fiske som förser oss med färsk fisk från våra egna kuster.

Konferensen inleddes med att Simrishamns kommunalråd slog an tonen genom att konkretisera problemen, men också genom att peka ut lösningar och ett nytt perspektiv på Sveriges fiskepolitik. Johan Wagnström, fiskeridirektör på Länsstyrelsen i Skåne län, gav därefter en mer konkret bild av dagens utmaningar, men manade deltagarna att denna dag fokusera på möjligheterna som finns inom fisket. 

Representanter för fisket, förädlingsnäringen, kustkommuner och Livsmedelsakademin diskuterade de praktiska aspekterna av att öka samhällsnyttan genom att värna det lokala fisket och konferensdeltagarna bjöds på framgångsrika exempel från olika delar av landet.

Efterhand visade det sig att det fanns en samsyn under dagen kring vikten av att öka värdet på fisken som fångas.

- Det här initiativet från Simrishamn och Skåne är jättebra, sade Jan-Olof Larsson, riksdagsman (S) och ledamot i riksdagens miljö- och jordbruksutskott. Konferensen samlar näringen och det lokala och regionala engagemanget, vilket är precis vad som behövs. Jag är helt enig med arrangörernas analys att det är helt nödvändigt få upp priserna som yrkesfiskarena får för sina fångster. Det behöver läggas kraft på affärsutveckling och att hitta nya marknader och utveckla nya produkter. Jag tror att konferensen kan fungera som ett viktigt avstamp för ett nytt sätt att arbeta med svenskt fiske, vi måste arbeta brett för att lyckas. Det finns helt enkelt inte tillräcklig kunskap på nationell nivå, lösningarna behöver arbetas fram lokalt och regionalt.

Anna Larson från näringsdepartementet framförde regeringens positiva inställning till det skånska initiativet och det kommunala/regionala perspektivet.

Näringsdepartementets besked uppskattades av Simrishamns kommunalråd:

- Ett av våra budskap idag är att vi efterfrågar en mer diversifierad svensk fiskeripolitik, som tar hänsyn till Östersjön med dess särskilda förutsättningar, utmaningar och styrkor. Vi behöver anpassa såväl politiska beslut som myndigheternas reglering av svenskt fiske till de olika kusternas förutsättningar. Vi har i kommunens arbete med den nationella yrkesfiskestrategin föreslagit att det fiske som genererar den största samhällsnyttan, utöver de företagsekonomiska målsättningarna, ska prioriteras då kvoterna fördelas. Att så här tidigt i processen få så tydliga signaler från regeringshåll stärker oss i övertygelsen att ett nytt perspektiv på Sveriges fiske måste utgå från de som lever och verkar längs kusterna, avslutar Karl-Erik Olsson.

Representanter från näringsdepartementet, Havs- och vattenmyndigheten samt Jordbruksverket gav sin syn på östersjöfiskets framtid och Simrishamns initiativ. I stort ställde man sig bakom initiativet, men frågan om huruvida man stödjer kommunens krav på att samhällsnyttan ska styra hur våra fiskekvoter ska fördelas mellan olika fiskeinriktningar lämnades i stora delar obesvarad.  Kommunalrådet menade att detta måste klargöras för att kommunen ska känna stöd för såväl hamninvesteringar som för Östersjöfiske 2020 och lovade fortsätta dialogen med berörda myndigheter.

En av Simrishamns yrkesfiskare kommenterade konferensen så här: "Jag har aldrig som fiskare känt så mycket stöd och förståelse som på denna konferens. Vi yrkesfiskare har ofta känt oss väldigt ensamma. Genom konferensen har jag insett vilka möjligheter som finns att utveckla vår näring. Men allt hänger på hur resursen fördelas.”

Östersjöfiske 2020 kommer att genomföras årligen till och med 2020. Årtalet sammanfaller med slutpunkten för Europeiska havs- och fiskeriprogrammet och för den nationella strategin ”Svenskt yrkesfiske 2020”. Strategin pekar ut riktningen för den svenska fiskerinäringen och skapar möjligheter, men för att den ska nå framgång, krävs ett stort ansvarstagande från många parter. Konferensen är ett verktyg i detta. Genom att konferensen genomförs årligen, kan den fungera som ett forum för att följa upp vad som har åstadkommits, stämma av hur läget ser ut och göra prioriteringar för det fortsatta arbetet. Deltagarna uppmanades att inför fortsättningen gärna skicka ett mail till kommunen kring de problem och möjligheter man ser inom östersjöfisket.

En arbetsgrupp med representanter från Simrishamns kommun, Lunds universitet och Länsstyrelsen Skåne har efter konferensen fortsatt dialogen med myndigheter och departement samt startat upp arbetet med att skapa ett arbetssätt inom Östersjöfiske 2020 som leder till en faktisk förändring och som inkluderar alla berörda. Då det är klart kommer alla intresserade att bjudas in till att medverka i arbetet.  

Program

Deltagarlista

Sammanfattning

Presentationer och filmklipp:
Karl-Erik Olsson (S), Simrishamns kommun Tal PPt Film
Johan Wagnström, Länsstyrelsen Skåne PPt Film
Anders Paulsen, Yrkesfiskare Film
Tom Ekström, Skillinge Fisk-Impex Film
Erland Lundqvist, Strömstads kommun Film
Staffan Larsson, STFP PPt Film
Jannie Westergaard, Livsmedelsakasemin PPt Film
Bengt Larsson, SYEF/FiskOnline PPt Film
Rolf Gydemo, Länsstyrelsen Gotland PPt Film
Jan-Olof Larsson (S), Riksdagen Film
Anna Larson, Näringsdepartementet Film
Inger Dahlgren, Havs- och vattenmyndigheten PPt Film 
Adam Johansson, Jordbruksverket PPt Film
Panel och diskussion Film
Avslutning Film

logo_lansstyrelsen_skane_CMYKLunds_universitet_C2r_CMYK [Konvert]

Simris_logo_CMYK