Skånes hav och vatten

Skånes hav och vatten är en samverkansfunktion som verkar för att skapa en plattform där olika aktörer i Skåne ska kunna mötas för att hantera frågor relaterade till planering, förvaltning och möjligheter med koppling till hav, kust och inlandsvatten. Arbetet går ut på att främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte, nätverksbyggande samt underlätta innovation, nytänkande och affärsutveckling med koppling till hav och vatten.

Plattform ska vara öppen för samarbete mellan alla intressegrupper, till exempel kommuner, entreprenörer, forskare, beslutsfattare, myndigheter, föreningar, konsulter. Syftet är att tillgängliggöra pågående projekt och insatser, kunskaper, metoder, expertresurser och kontaktnät i Skåne. Det handlar även om att synliggöra de olika aktörerna och att föra samman rätt parter, exempelvis när entreprenörer behöver bollplank eller partners för att komma vidare i innovationsprocesser. Det kan även handla om att vara en aktiv part och i vissa fall en samlande kraft i projekt med bäring på havsmiljö, vatten och angränsande frågor. 

Region Skåne finansierar funktionen, som verkar för och med aktörer i hela Skåne.

Koordinator för Skånes hav och vatten är Ann-Marie Camper, som är marinbiolog samt Master of Business Administration. Ann-Marie har större delen av sitt yrkesliv arbetat med utveckling av innovationer i samarbetet mellan företag, forskare och offentliga miljöer inom livsmedels och lantbrukssektorerna. Det arbetet innebar utvecklingen av mycket konkreta produkter, tjänster och idéer men även det teoretiska ramverket för ”innovationstänket”.

Nätverk kring läkemedelsrester i vatten

Skånes hav och vatten driver i samarbete med Marint centrum ett skånskt nätverk kring läkemedelsrester och antibiotikaresistens i vatten. Nätverket är öppet och kommer att bygga kunskap och driva eller stödja konkreta projekt. Mer information i denna broschyr 

Kontakt

Ann-Marie Camper 
0709-81 90 90
ann-marie.camper@skaneshavochvatten.se