Landbygdsutveckling och Leader

Den här sidan är för dig som är intresserad av landsbygdsutveckling. Det finns en rad EU-program, organisationer och myndigheter som arbetar med stöd och olika insatser som ska gynna en positiv utveckling av landsbygden.

Information om LEADER Sydöstra Skåne

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden är ett framgångsrikt arbetssätt inom EU som används för att skapa en positiv utveckling i ett visst geografiskt område. Leadermetoden innebär att allt arbete utgår från både lokala förutsättningar och lokala initiativ. Genom att para ihop aktörer från ideell, privat och offentlig sektor skapas nya samarbetskulturer. Dessa bidrar till ett gemensamt ansvar för lokalsamhället, vilket skapar en bra grund för en långsiktig och hållbar utveckling. Detta kreativa och innovativa arbetssätt gör leadermetoden till en arbetsform som ger området stora möjligheter att hitta nya konkurrenskraftiga och företagsamma lösningar.

Varje leaderområde har en egen lokal utvecklingsstrategi som bygger på de lokala behoven. Strategin styr vilka projektidéer som kan få stöd. Föreningar, företag, organisationer och myndigheter kan söka. Det är föreningens styrelse, LAG, med representanter från ideell, privat och offentlig sektor, som beslutar vilka projekt som kommer att få stöd.

LEADER Sydöstra Skåne omfattar kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. För projekt inom Havs- och fiskerifonden finns ett utökat leaderområde som omfattar ovanstående kommuner samt kommunerna Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

Mer information om LEADER Sydöstra Skåne, och vad det är möjligt att söka projektstöd till hittar du här: www.leadersydostraskane.se

Välkommen som medlem i föreningen LEADER Sydöstra Skåne!

Var med och främja utvecklingen i sydöstra Skåne och få möjlighet att påverka vilka som tar beslut gällande projektansökningar till LEADER Sydöstra Skåne.

Dina möjligheter som medlem:

  • Du stödjer föreningens syfte och verksamhet
  • Du kan kandidera till föreningens styrelse, LAG
  • Du kan vara med och påverka vilka som ska väljas in i föreningens styrelse, LAG
  • Du har rösträtt vid föreningsstämman
  • Du kan delta i föreningens medlemsaktiviteter
  • Du ges möjlighet att samverka med andra medlemmar från ideell, privat och offentlig sektor som alla brinner för lokalt ledd utveckling

Nästa föreningsstämman är i april 2018 . För att få rösträtt på föreningsstämman måste du vara medlem.

Innovationscenter för landsbygden

Innovationscenter för landsbygden är ett nav och en mötesplats som är till för dig som är som innovatör och entreprenör på landsbygden. Det har som uppgift att inspirera, stärka entreprenörskap och stödja dig som företagare. Syftet är att entreprenörer som bor och verkar på landsbygden ska ha samma möjligheter som i större städer. Genom att stödja innovativa företagare vill Innovationscenter bidra till att öka tillväxten på landsbygden. Satsningen har som mål att ge företag på landsbygden  egen växtkraft! Innovationscenter för landsbygden finansierars till största delen av Leader Sydöstra Skåne. Innovationscenter för landsbygden finns med en nod på Marint centrum i Simrishamn.  För besök och rådgivning kontakta Helena Kurki, Innovationscenter för landsbygden, helena.kurki@sjobo.se, 0705-93 02 43. Mer information finns här http://innovationscenter.se/

Det skånska landbygdsprogrammet 

Den svenska landsbygdspolitiken har som övergripande mål en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Målet omfattar en hållbar produktion av livsmedel, sysselsättning på landsbygden, hänsyn till regionala förutsättningar och hållbar tillväxt. Landskapets natur- och kulturvärden ska värnas och den negativa miljöpåverkan minimeras.
En mycket bra information om det skånska landsbygdsprogrammet hittar du på Länsstyrelsens hemsida.

Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva

Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva är ett nav för drygt 4 000 lokala utvecklingsgrupper, det vill säga byalag och intresseföreningar som arbetar tillsammans för bygdens utveckling.
Information hittar du på Folkrörelserådets webbplats.

Kompass.lrf.se

Tanken med Kompass.lrf.se är att tillgodose de svenska landbygdsföretagarnas behov av kompetensutveckling. Här kan du:

  • Söka efter kompetens i det utbud som redan erbjuds.
  • Önska speciell kompetens som inte finns i utbudet idag.
  • Läsa om de kunskapsföretag som erbjuder kompetens.

Kompass.lrf.se är skapad av LRF (Lantbrukarnas riksförbund).

Inom ramen för EU:s fiskefond finns särskilda åtgärder riktade till fiskerisektorn.

Insatserna ska ge ny stimulans i områden som är beroende av fiske och vattenbruk. Detta sker genom åtgärder som syftar till att förstärka konkurrenskraften och utveckla ekonomiskt bärkraftiga företag inom fiskerisektornon samt att utbudet på marknaden ska förbättras. Mer information på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.