Landbygdsutveckling - Leader/LLU

Den här sidan är för dig som är intresserad av landsbygdsutveckling. Det finns en rad EU-program, organisationer och myndigheter som arbetar med stöd och olika insatser som ska gynna en positiv utveckling av landsbygden. Länsstyrelsen i Skåne län är samordnare för stöden till landsbygdsutveckling i Skåne.

 

Den här sidan kommer inom kort att uppdateras med alldelse ny information om bl a Leader Sydöstra skåne.

 

Bor eller driver du företag på landsbygden? Om du har idéer hur du kan utveckla ditt företag eller den bygd du lever i finns det möjligheter för dig i det nya landsbygdsprogrammet.Länsstyrelsen i Skåne län är samordnare för stöden till landsbygdsutveckling i Skåne.Läs mer om de olika aktiviteterna som genomförs på hittar du på Länsstyrelsens hemsida..

Det skånska landbygdsprogrammet 

Den svenska landsbygdspolitiken har som övergripande mål en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Målet omfattar en hållbar produktion av livsmedel, sysselsättning på landsbygden, hänsyn till regionala förutsättningar och hållbar tillväxt. Landskapets natur- och kulturvärden ska värnas och den negativa miljöpåverkan minimeras.
En mycket bra information om det skånska landsbygdsprogrammet hittar du på Länsstyrelsens hemsida.
  • Tilväxtverkets webbsida Svenska Nätverket för Leader+ Det finns ett nationellt nätverk för dem som jobbar enligt Leader-metoden. Det nationella nätverkskontoret ska se till att information om Leader samlas in och sprids, både mellan grupperna och utåt. Dessutom ska nätverket ge LAG-grupperna och andra aktörer tillfälle att träffas och utbyta erfarenheter. Nätverket ska också underlätta kontakterna med Leader-områden i övriga Europa. Mer information finns på Svenska Nätverket för Leader+

Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva

Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva är ett nav för drygt 4 000 lokala utvecklingsgrupper, det vill säga byalag och intresseföreningar som arbetar tillsammans för bygdens utveckling.
Information hittar du på Folkrörelserådets webbplats.

Kompass.lrf.se

Tanken med Kompass.lrf.se är att tillgodose de svenska landbygdsföretagarnas behov av kompetensutveckling. Här kan du:
  • Söka efterkompetens i det utbud som redan erbjuds.
  • Önska speciell kompetens som inte finns i utbudet idag.
  • Läsa om de kunskapsföretag som erbjuder kompetens.
Kompass.lrf.se är skapad av LRF (Lantbrukarnas Riksförbund).

Inom ramen för EU:s fiskefond finns särskilda åtgärder riktade till fiskerisektorn.

Insatserna ska ge ny stimulans i områden som är beroende av fiske och vattenbruk. Detta sker genom åtgärder som syftar till att förstärka konkurrenskraften och utveckla ekonomiskt bärkraftiga företag inom fiskerisektornon samt att utbudet på marknaden ska förbättras. Mer information på fiskeriverkets webbplats.