Landbygdsutveckling - Leader/LLU

Den här sidan är för dig som är intresserad av landsbygdsutveckling. Det finns en rad EU-program, organisationer och myndigheter som arbetar med stöd och olika insatser som ska gynna en positiv utveckling av landsbygden. Länsstyrelsen i Skåne län är samordnare för stöden till landsbygdsutveckling i Skåne.

Leader blir Lokalt Ledd Utveckling (LLU) och det är dags att skriva en ny lokal utvecklingsstrategi

De senaste sju åren har det i EU:s landsbygdsprogram funnits möjlighet att arbeta med lokal utveckling genom föreningen Leader Ystad-Österlenregionen. Denna möjligheten kommer finna kvar i den nya programperioden 2014-2020. Metoden bygger på att kommun, de ideella och näringslivet arbetar tillsammans och byter nu namn till ”lokalt ledd utveckling. I Leader/LLU samlas lokala representanter från föreningar, företag och kommuner för att tillsammans arbeta med landsbygdsutveckling. Ett lokalt partnerskap, så kallat LAG, fattar  beslut om vilka idéer som ska prioriteras och få ekonomiskt stöd. Prioriteringen görs utifrån en gemensam utvecklingsstrategi. Sydöstra Skånes Sammarbetskommitté jobbar nu för fullt med Leader Ystad-Österlenregionen på att ta fram en ny lokal utvecklingsstrategi. Viktigt i sammanhanget är att det har ett underifrånperspektiv, att det grundar sig på vilka behov och möjligheter som finns området och för att få in den inputen kommer vi att ha ett informationsmöte i samband med Leader Ystad-Österlenregionens Årsstämma och fyra stormöten under våren, en i varje SÖSKkommun. Ett diskussionsmaterial kommer att förberedas innan mötet och de som inte kan komma på stormötena kommer kunna ge sina synpunkter via en webbenkät senare i vår.

  • 9 april, kl 17-18:30 Info-möte innan Leader Ystad-Österlenregionen Årsstämma
  • 22 april, kl 18-20 Stormöte i Sjöbo, Sessionssalen i kommunhuset
  • 23 april, kl 18-20 Stormöte i Tomelilla, Sparbanken Syd
  • 5 maj, kl 18-20 Stormöte i Ystad, Knutsalen i Gamla Rådhuset
  • 7 maj, kl 18-20 Stormöte i Simrishamn, Marint centrum

Anmäl dig till mötena på llu@sydostraskane.se och följ strategiarbetet på www.sydostraskane.se/llu  eller Facebook https://www.facebook.com/llusydostraskane

Landsbygdsutveckling i Skåne

Bor eller driver du företag på landsbygden? Om du har idéer hur du kan utveckla ditt företag eller den bygd du lever i finns det möjligheter för dig i det nya landsbygdsprogrammet.

Länsstyrelsen i Skåne län är samordnare för stöden till landsbygdsutveckling i Skåne.

Läs mer om de olika aktiviteterna som genomförs på hittar du på Länsstyrelsens hemsida..

Det skånska landbygdsprogrammet 

Den svenska landsbygdspolitiken har som övergripande mål en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Målet omfattar en hållbar produktion av livsmedel, sysselsättning på landsbygden, hänsyn till regionala förutsättningar och hållbar tillväxt. Landskapets natur- och kulturvärden ska värnas och den negativa miljöpåverkan minimeras.
En mycket bra information om det skånska landsbygdsprogrammet hittar du på Länsstyrelsens hemsida.

Leader- en viktig del av landsbygdsprogrammet

Leadermetoden har tidigare inte använts i Skåne men nu ger Landsbygdsprogram för Sverige oss en möjlighet att arbeta efter denna modell. Leader är en metod som gör det möjligt för invånare och företag på landsbygden att arbeta med lokal landsbygdsutveckling tillsammans med den offentliga sektorn i samhället. Syftet är att med stöd av lokal kunskap och lokalt engagemang uppnå målsättningarna för utveckling av landsbygden.
Mycket bra aktuell information om Leader i Skåne finns på Länsstyrelsens webbplats.Informationsmöten om Leader i sydöstra Skåne

  • Jordbruksverkets information om Leader

Jordbruksverkets webbplats

  • Tillväxtverkets informerar om Leader

Tilväxtverkets webbsida Svenska Nätverket för Leader+

Det finns ett nationellt nätverk för dem som jobbar enligt Leader-metoden. Det nationella nätverkskontoret ska se till att information om Leader samlas in och sprids, både mellan grupperna och utåt. Dessutom ska nätverket ge LAG-grupperna och andra aktörer tillfälle att träffas och utbyta erfarenheter. Nätverket ska också underlätta kontakterna med Leader-områden i övriga Europa. Mer information finns på Svenska Nätverket för Leader+

Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva

Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva är ett nav för drygt 4 000 lokala utvecklingsgrupper, det vill säga byalag och intresseföreningar som arbetar tillsammans för bygdens utveckling.
Information hittar du på Folkrörelserådets webbplats.

Kompass.lrf.se

Tanken med Kompass.lrf.se är att tillgodose de svenska landbygdsföretagarnas behov av kompetensutveckling. Här kan du:

  • Söka efterkompetens i det utbud som redan erbjuds.
  • Önska speciell kompetens som inte finns i utbudet idag.
  • Läsa om de kunskapsföretag som erbjuder kompetens.

Kompass.lrf.se är skapad av LRF (Lantbrukarnas Riksförbund).

Inom ramen för EU:s fiskefond finns särskilda åtgärder riktade till fiskerisektorn.

Insatserna ska ge ny stimulans i områden som är beroende av fiske och vattenbruk. Detta sker genom åtgärder som syftar till att förstärka konkurrenskraften och utveckla ekonomiskt bärkraftiga företag inom fiskerisektornon samt att utbudet på marknaden ska förbättras. Mer information på fiskeriverkets webbplats.