Landbygdsutveckling - Leader/LLU

Den här sidan är för dig som är intresserad av landsbygdsutveckling. Det finns en rad EU-program, organisationer och myndigheter som arbetar med stöd och olika insatser som ska gynna en positiv utveckling av landsbygden.

Leader sydöstra Skåne

Har du en idé som kan utveckla vår bygd? Då kan du söka stöd från Leader sydöstra Skåne för att förverkliga den. Läs mer här.

Det skånska landbygdsprogrammet 

Den svenska landsbygdspolitiken har som övergripande mål en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Målet omfattar en hållbar produktion av livsmedel, sysselsättning på landsbygden, hänsyn till regionala förutsättningar och hållbar tillväxt. Landskapets natur- och kulturvärden ska värnas och den negativa miljöpåverkan minimeras.
En mycket bra information om det skånska landsbygdsprogrammet hittar du på Länsstyrelsens hemsida.

Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva

Folkrörelserådet Hela Sverige ska leva är ett nav för drygt 4 000 lokala utvecklingsgrupper, det vill säga byalag och intresseföreningar som arbetar tillsammans för bygdens utveckling.
Information hittar du på Folkrörelserådets webbplats.

Kompass.lrf.se

Tanken med Kompass.lrf.se är att tillgodose de svenska landbygdsföretagarnas behov av kompetensutveckling. Här kan du:

  • Söka efter kompetens i det utbud som redan erbjuds.
  • Önska speciell kompetens som inte finns i utbudet idag.
  • Läsa om de kunskapsföretag som erbjuder kompetens.

Kompass.lrf.se är skapad av LRF (Lantbrukarnas riksförbund).

Inom ramen för EU:s fiskefond finns särskilda åtgärder riktade till fiskerisektorn.

Insatserna ska ge ny stimulans i områden som är beroende av fiske och vattenbruk. Detta sker genom åtgärder som syftar till att förstärka konkurrenskraften och utveckla ekonomiskt bärkraftiga företag inom fiskerisektornon samt att utbudet på marknaden ska förbättras. Mer information på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.