Kommunen som arbetsgivare

Som arbetsgivare ser Simrishamns kommun som en viktig uppgift att stödja sina medarbetare så att medborgarna får en bra service som präglas av kvalitet, kompetens och kostnadsmedvetande. Genom klart formulerade mål för individens arbete, tillfälle till individuell utveckling, en god arbetsmiljö, ledare som arbetar genom sina medarbetare och ett långtgående arbetsgivaransvar när problem uppstår, får personalen detta stöd.

Att vi som arbetar i Simrishamns kommun kan gå till arbetet och känna trivsel och tillfredställelse med det vi uträttar är något som jag tror vi alla gärna vill. Om vi ska lyckas med detta beror på oss själva. Vi har alla ett ansvar för vår arbetsmiljö och hur vi lyckas med vårt arbete för Simrishamns bästa. Jag skulle vilja säga att vi är en betydande del av varandras arbetsmiljö. För att underlätta arbetet med att skapa bra förutsättningar för det goda arbetet i kommunen, både för oss som nu arbetar här och för dem som vi vill ska arbeta i kommunen framöver, har en personalpolicy tagits fram. I den finns beskrivet hur vi förväntas förhålla oss när det gäller olika personalfrågor. Min förhoppning är att personalpolicyn ska vara levande och användas som vägvisare för chefer, arbetsledare och medarbetare så att vi tillsammans bibehåller Simrishamns kommun som en effektiv, serviceorienterad organisation och en arbetsplats där de verksamma trivs och utvecklas. Min förhoppning är att personalpolicyn ska komma till användning och att den på sikt blir en integrerad del av vårt sätt att agera när det gäller personalfrågor.

En personalpolicy är ett levande dokument och ingen hyllvärmare. Om det är något du undrar över, eller som du vill utveckla ytterligare, prata med din chef eller kontakta oss på personalenheten på kommunledningskontoret.