Simrishamns kommun pejlad

Barnombudsmannen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att sprida den nationella strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige. Pejling och dialog genomförs under tre år och vänder sig till kommuner, landsting/regioner och statliga myndigheter.

Barnombudsmannens uppgift är bland annat att lyfta barns intressen och försöka påverka lagstiftaren, myndigheter och andra att förbättra för barn. När Barnombudsmannen pejlar, väljs några kommuner ut, där BO sedan träffar barn för att lyssna in deras synpunkter för att sedan vidarbefodra dessa till makthavarna i kommunerna. Simrishamn var en sådan utvald kommun och igår hade BO en så kallad ”maktdag”, där BO berättade för ”makthavare” i de pejlade kommunerna vad barnen berättat.  

Marie Lundin, Simrishamns kommun lokala barnombudsman, träffade igår, tillsammans med barn- och utbildningschef Bo Kristoffersson, Barnombudsmannen tillsammans med cirka tio utvalda kommuner som blivit pejlade. Detta innebär att BO träffat barn från bland annat Simrishamn kommun, som blivit kränkta eller kränkt i skolan, för att lyssna på dessa barns upplevelse hur de blivit behandlade av vuxna i skolan.

- Råd som barnen gav var bland annat att elever i tidig ålder behöver få vetskap om vad de ska göra när de upplever sig kränkta, säger Marie Lundin. Och att vuxna måste ta barnen, framför allt de yngre, mer på allvar och våga se och agera när barn blir kränkta.

- Det blev bra diskussioner om hur vi i kommunerna kan förbättra kränkningsarbetet i skolan, säger Bo Kristoffersson.

Frågor från media besvaras av Marie Lundin, lokal barnombudsman i Simrishamns kommun, 0414-81 91 70.

2014-06-10

 Fakta om pejling

Regeringen tog 2010 initiativ till en ny strategi för att stärka barnets rättigheter som antogs av riksdagen samma år. Stratregin innehåller nio principer. Barnombudsmannen fick uppdraget att sprida och kommunicera strategin under åren 2012 till slutet av 2014 genom Pejling och dialog. Barnombudsmannen genomför ett femtiotal pejlingar. Simrishamns kommun är en av de utvalda.

 Så här går en pejling till

Barnombudsmannen pejlar ett femtiotal kommuner, landsting/regioner och myndigheter inom verksamheter som är särskilt intressanta ur ett barnrättsperspektiv.

Barnombudsmannen träffar barn och unga som har erfarenhet av det område som ska pejlas. Med hjälp av metoden Unga Direkt arbetar barnen fram budskap som de sedan framför till beslutsfattarna i ett möte.

Pejlingen är en möjlighet för verksamheten att förbättra sitt arbete med barn och unga och låta dem komma till tals. Pejlingen tydliggör hur barn och unga upplever att verksamheten fungerar i praktiken och vad som kan bli bättre.

Sammanfattningar av pejlingar kommer löpande att läggas upp på webbplatsen för Pejling och dialog: barnombudsmannen.se/pejling, under förutsättning att de medverkande barnen kan hållas anonyma och att Barnombudsmannens sekretesskrav kan uppfyllas.