VA-arbete i Simrishamn

Ledningar förnyas i tätorten i november.

Med start nu i början av november gör Simrishamns kommun förnyelse och underhåll av befintlig tryckledning för spillvatten i tätorten. Det handlar om sträckan mellan pumpstationen vid seglarpaviljongen, utmed Hamngatan och fram till Marint centrum.

- Det är dags att förnya avloppsvattenledningen och vi gör det med hjälp av ”relining”, en schaktfri metod som minimerar påverkan för berörda fastigheter och verksamheter, säger Magnus Mårtensson, VA-ingenjör på Simrishamns kommun. Vi för helt enkelt in en ny ledning i den gamla gjutjärnsledningen.

Den aktuella ledningen är en s.k. överföringsledning som transporterar avloppsvatten som kommer från stora delar av Simrishamns tätort. Vid genomförandet kommer entreprenören Scandinavia VA-teknik AB att ta upp fem schaktgropar för indragning av ny ledning i den gamla.

- Ambitionen är att allmänheten inte kommer att märka några störningar i försörjningen av vatten och avlopp, säger Magnus Mårtensson. Under entreprenadtiden kommer det att vara fordon igång i området och ovan mark kommer det att finnas den ledning avloppsvattnet leds i när gjutjärnsledningen relinas.

Under några tillfällen kan Hamngatan behöva stängas av under arbetets gång. Trafiken till/från hamnen kommer att ledas via den södra infarten och inte vara möjlig från hamnplan.

Projektet är inlett och arbetet i området startar inom kort och ska vara färdigt senast vid årsskiftet.

Frågor  från media besvaras av Magnus Mårtensson, VA-ingenjör, Simrishamns kommun, 0414-81 92 00.

2014-11-04