Kommuner önskar möte med finansministern

Kommuner kräver raka besked – var ska de statliga jobben finnas?

Nio kommuner i landet berörs av Skatteverkets aktuella planer på att flytta verksamhet till större orter. Frågan om myndigheters centralisering har uppmärksammats i riksdagen de senaste dagarna och en utredning är begärd av civilministern.

I en gemensam skrivelse begär nu samtliga kommunstyrelseordförande i de aktuella kommunerna ett möte med finansminister Magdalena Andersson för att få igång utredningen innan Skatteverket stänger de utpekade kontoren.

Statliga myndigheter har mycket stort ansvar för att behålla och utlokalisera verksamhet till mindre orter för att minska urbaniseringen och verka för tillväxt i hela landet.

Inomregional balans – ett regeringsmål

I skrivelsen framför kommunstyrelseordförandena att Skatteverkets förslag inte överensstämmer med riksdagens syn på inomregional balans och de ifrågasätter Skatteverkets agerande som statlig myndighet. De önskar ett möte med finansministern snarast för att försöka skynda på utredningen som Statskontoret fått i uppdrag att genomföra, risken är annars att den kommer för sent och blir verkningslös.

 

Skrivelsen är undertecknad av

  • Johan Abrahamsson (M), kommunstyrelsens ordförande Mariestad
  • Lilly Bäcklund (S), kommunstyrelsens ordförande Lycksele
  • Hans-Göran Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande Värnamo
  • Mikael Löthstam (S), kommunstyrelsens ordförande Hudiksvall
  • Lars Nyander (S), kommunstyrelsens ordförande Ängelholm
  • Karl-Erik Olsson (S), kommunstyrelsens ordförande Simrishamn
  • Leif Pettersson (S), kommunstyrelsens ordförande Ludvika
  • Helena Proos (S), kommunstyrelsens ordförande Enköping
  • Henrik Tvärnö (S), kommunstyrelsens ordförande Vetlanda

Frågor från media besvaras av Karl-Erik Olsson S), kommunstyrelsens ordförande, Simrishamns kommun, 0414-81 91 11.

 2015-04-15

Bilaga: kommunernas skrivelse


Finansdepartementet Magdalena Andersson

Vi kräver raka besked – var ska de statliga jobben finnas?

Skatteverket har, den 24 mars, föreslagit att genom flytt från mindre orter centralisera sin verksamhet. Detta förslag går stick i stäv med riksdagens syn på inomregional balans. Undertecknade ifrågasätter Skatteverkets agerande. Samtliga nio kommunstyrelse- ordförande har skrivit under ett upprop och vi kräver svar i DN debatt.

Vi kommunstyrelseordförande har räknat på konsekvenserna i händelse av att detta beslut går igenom. I exempelvis Mariestad förloras 80 statliga arbetstillfällen. Detta kan jämföras med att Göteborg skulle tappa 1600 arbetstillfällen. I Lycksele ska enligt förslaget 30 arbetstillfällen flyttas till Umeå och 30 Lyckselejobb motsvarar 300 arbetstillfällen i Umeå eller 5 000 i Stockholm. Denna ekvation är gjord av alla utpekade kommuner.  Vi är alla överens om att resultatet blir mycket negativa konsekvenser för kommunernas utveckling i framtiden om Skatteverket genomför den föreslagna flytten.

Det är inte något nytt att Sveriges kommuners samhällsutveckling är beroende av att ungdomar skaffar sig eftergymnasial utbildning på högskolor eller universitet i de stora städerna och att de efter utbildningen återvänder till sin hemkommun för att bo och arbeta. Statliga myndigheter har i detta ett enormt ansvar för att behålla och utlokalisera statliga arbetstillfällen på mindre orter och att minska urbaniseringen som sker över hela Sverige.  

Vi kommunstyrlelseordförande upplever civilminister Ardalan Shekarabis (S) uttalande om att det inte finns något helhetsperspektiv på var de statliga jobben finns i landet som mycket positivt. Civilministern tillsammans med regeringen ger Statskontoret i uppdrag att ta fram en samlad bild för att kunna styra lokaliseringen hårdare. Också det ser vi som mycket positivt. Men - vi kommunstyrelseordförande - är mycket oroliga över att denna utredning som civilministern föreslagit kommer först efter att Skatteverkets tänkta centraliserings-förslag redan genomförts och då saknar verkan.

Samtliga kommunstyrelseordförande nedan vill därför träffa finansminister Magdalena Andersson snarast för att gemensamt framföra, att den utredning som civilministern begärt, måste genomförs innan Skatteverket stänger de nio utpekade kontoren.

Johan Abrahamsson (M), kommunstyrelsens ordförande Mariestad
Lilly Bäcklund (S), kommunstyrelsens ordförande Lycksele
Hans-Göran Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande Värnamo
Mikael Löthstam (S), kommunstyrelsens ordförande Hudiksvall
Lars Nyander (S), kommunstyrelsens ordförande Ängelholm
Karl-Erik Olsson (S), kommunstyrelsens ordförande Simrishamn
Leif Pettersson (S), kommunstyrelsens ordförande Ludvika
Helena Proos (S), kommunstyrelsens ordförande Enköping
Henrik Tvärnö (S), kommunstyrelsens ordförande Vetlanda