Enad front kring Östersjöfisket

Fyra kommuner och två länsstyrelser samarbetar om det lokala fiskets utveckling.

Under fredagen träffades representanter från Karlshamns, Karlskrona, Simrishamns och Sölvesborgs kommun tillsammans med lokala fiskare och länsstyrelserna i Skåne och Blekinge för ett första regionalt möte om samarbete kring Östersjöfisket och dess framtid.

Simrishamns kommun har sedan tidigare tagit initiativ till både en lokal fiskepolicy, till vilken nu kopplas en handlingsplan, och en årlig fiskekonferens, Östersjöfiske 2020.

- Att vi i Simrishamn börjat arbeta konkret och målmedvetet med frågorna har väckt intresse för samarbete, säger Karl-Erik Olsson, kommunalråd (S) i Simrishamns kommun. Vi kan nu gemensamt påverka de statliga myndigheterna i en riktning som är fördelaktig för det lokala fisket i Östersjön.

Konkreta förslag och beslut

Läget för det östersjöbaserade fisket är mycket allvarligt och de förslag till åtgärder som myndigheterna planerar leder inte framåt, var deltagarna eniga om. En avgörande fråga är hur fiskemöjligheterna fördelas i framtiden.

Vid mötet diskuterades lösningar och man kom fram till konkreta åtgärder i det fortsatta arbetet.

- Före sommaren ska vi ha utarbetat ett gemensamt förslag till hur fiskeresurserna ska fördelas i Östersjön så att fisket kan bli ekologiskt hållbart, att de lokala fiskeföretagen blir lönsamma och att den lokala fiskerinäringen skapar den högsta möjliga samhällsnyttan inom kustkommunerna, säger Vesa Tschernij, fiskeexpert på Marint centrum i Simrishamn. Kommunerna och länsstyrelserna kommer att utarbeta detta i samråd med det lokala fisket på ostkusten.

Landsbygdsministern bjuds in

Man var också överens kom att göra en gemensam skrivelse till Havs- och Vattenmyndigheten, HaV, och till Jordbruksverket i vilken man påtalar missnöjet med det sätt som HaV hanterar frågan kring Östersjöfiskets framtid och berätta om det kommande, regionalt uppbyggda förslaget om hur fisket fördelas i framtiden. 

- Vi kommer också att bjuda in landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) tillsammans med regionens riksdagspolitiker, säger Karl-Erik Olsson. Det är viktigt att lyfta resursfördelningsfrågan och beskriva hur vårt regionala förslag syftar till att förvalta fiskeresurserna i Östersjön på ett sätt där alla vinner: naturen, fisket, kunderna och kommunerna.

På hemmaplan kommer också mer arbete kring konkreta förslag att ske, som t.ex. att se över sina möjligheter att köpa mer färsk, lokalt fångad fisk till sina kök.

Frågor från media besvaras av Vesa Tschernij, 0734-33 82 87, fiskeexpert på Marint centrum på Simrishamns kommun.

2016-04-18 

Fakta: Marint centrum i Simrishamn

På Marint centrum samlas omsorg om havsmiljön, forskning och entreprenörskap under ett tak. Här skapas och utbyts kunskap, samarbeten byggs och nya idéer och affärsmöjligheter utvecklas. Marint centrum har breda nätverk och samarbeten inom akademi, näringsliv och offentligt förvaltning i hela Sverige och runt Östersjön. Nu fokuserar vi särskilt på två av våra hjärtefrågor: hållbart fiske och marint avfall.