Generaldirektör på besök i Simrishamn

Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör besökte Marint centrum.

Under måndagen besökte Havs- och vattenmyndighetens nytillträdde generaldirektör Jakob Granit Simrishamns kommun och Marint centrum, inbjuden av kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Olsson (S). Kommunens samarbete med Lunds universitet, förslag på nationellt råd för fiskets utveckling samt fiskets socioekonomiska effekter på det lokala näringslivet var frågor som togs upp.

Forskningsmiljö på Marint centrum

Lunds universitet och Simrishamns kommun berättade om planerna på etablerandet av en tvärvetenskaplig forskningsmiljö på Marint centrum.

- Utgångspunkt för forskningen kommer vara Hanöbukten och forskningen ska ta sig an såväl miljöproblematiken från land till hav som samhällsutmaningar kopplade till havet, säger Madeleine Lundin, utvecklingsansvarig på Marint centrum. Dessa frågor har en naturlig hemvist i Simrishamn, som är en av Sveriges största fiskehamnar, men har relevans runt hela Östersjön.

Målet är att den nya kunskap som kommer att genereras i forskningsmiljön ska komma till användning i samhällets arbete med hav och vatten, nationellt såväl som internationellt.

- En central aspekt handlar om hur vi värderar havets ekosystem samhällsekonomiskt och hur vi nyttjar och fördelar havets resurser på ett hållbart sätt, säger Madeleine Lundin. Generaldirektören uttryckte ett starkt stöd för en sådan forskningsinriktning som kan bygga kunskap som idag saknas.

Lokalt fiske och levande hamnar

Simrishamns kommunen berättade vid besöket om sitt arbete att säkerställa förutsättningar för ett livskraftigt, lokalt förankrat fiske med levande hamnar på östersjökusten. Det handlar om att utveckla marknaden för färsk fisk, vilket bidrar till nya affärsmodeller och ökad lönsamhet för fiskeriföretagen, samtidigt som det minskar trycket på bestånden. Det handlar också om fördelningen av fiskekvoterna och säkerställandet av framtida fiske och landningar i Simrishamn och andra östersjöhamnar, med levande kustsamhällen och stora samhällsvärden som följd.

- Jag upplevde att generaldirektören visade en stor förståelse för den bitvis mörka bild och den oro vi framförde angående fiskets utveckling, berättar Karl-Erik Olsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Simrishamn. Det var också tydligt att generaldirektören vill se ett framtida fiske som är såväl ekologiskt som ekonomiskt hållbart, men som också genererar stor samhällsnytta längs vår svenska kust.

Nationellt råd

I samband med mötet med myndighetens nytillträdde generaldirektör framförde kommunen även ett förslag om att det inrättas ett nationellt råd för frågor rörande fiskets förvaltning och utveckling. På så vis skulle de båda ansvariga centrala statliga myndigheterna, Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket, få möjlighet att samråda med aktörer med mandat eller intresse i fisket: fiskerinäring och beredningsindustri, kommuner, länsstyrelser, miljöorganisationer, sportfisket etc.

- Detta skulle öka transparensen och dialogen mellan olika parter och gynna utvecklandet av en brett belyst och väl förankrad svensk fiskeriförvaltning, avlutar Karl-Erik Olsson.

 

Frågor från media besvaras av Madeleine Lundin, 0414-81 91 24, utvecklingsansvarig på Marint centrum på Simrishamns kommun, eller Vesa Tschernij, 0414-81 91 66, fiskeexpert på Marint centrum på Simrishamns kommun.

2016-10-11

 

Fakta om Marint centrum:

Marint centrum är en plats där entreprenörskap, forskning och omsorg om havsmiljön drivs och korsbefruktas för att främja Östersjöregionen.

Vi utgår ifrån devisen ”från land till hav”, vilket medför ett helhetsperspektiv på havs- och vattenfrågorna. Utgångspunkten är att hav och vatten är en tillgång. Omsorg om havs- och vattenmiljön kan bidra till tillväxt, innovationer och hållbar utveckling. Fokus är på frågor och utmaningar som är för stora för enskilda aktörer.

Marint centrum:

  • är en mötesplats för verksamheter som bidrar till en bättre havsmiljö.
  • synliggör och stöttar de verksamheter som är en del av Marint centrum.
  • verkar för att olika kompetenser möts, utvecklas och skapar samarbeten.
  • bidrar till att projekt, tillämpad forskning och affärsmöjligheter uppstår.
  • skapar förutsättningar för utveckling och innovationskraft från havet och därmed också ökad tillväxt och sysselsättning i Skåne.