GDL Transport vinner upphandling av samordnad varudistribution

Ny distributör för samordnad varudistribution i sydöstra Skåne.

Kommunerna Simrishamn, Tomelilla och Ystad har sedan 2013 en gemensam distributionscentral i Ystad som har drivits i samarbete med AkkaFRAKT. Samarbetet har fungerat bra och kommunerna har de senaste åren tilldelats flera priser för sin samordnade varudistribution, bland annat Godstransportrådets nationella pris ”Årets lyft”. Det unika i konceptet med egen transportplanering har också gjort att studiebesöken varit många, liksom efterföljarna i kommun-Sverige.

Avtalet med AkkaFRAKT löper ut i sommar och kommunerna har därför genomfört en ny upphandling som vunnits av GDL Transport. Det är ett Helsingborgsbaserat företag som sedan tidigare bland annat driver Kristianstad kommuns distributionscentral.

- GDL Transport har i sitt anbud visat att man har både ambition och kunskap att fortsättningsvis utveckla samarbetet kring samordnad varudistribution, säger Marcus Bäckström, upphandlingsstrateg på Simrishamns kommun. I konkurrens med flera andra anbudsgivare har kommunerna bedömt att GDL Transports är det ekonomiskt mest fördelaktiga.

Både företag och miljö vinnare

Samarbetet kring samordnad varudistribution har hittills gett många fördelar: bättre leveransprecision för kommunens verksamheter, bättre möjlighet för små och medelstora företag att konkurrera i kommunernas upphandlingar, högre trafiksäkerhet och en minskad miljöpåverkan.

- 75 % färre lastbilstransporter på våra vägar och bara ett fåtal turer i anslutning till våra skolgårdar är fina delresultat, säger Tina Persson, verksamhetsutvecklare på Ystads kommun.

En viktig skillnad mot tidigare upphandling är att GDL Transports båda ordinarie fordon kommer att drivas av fordonsgas, till skillnad från tidigare då ett av de två ordinarie fordonen var gasdrivet. Detta är ännu ett steg på vägen mot kommunernas gemensamma mål om ett 100 % fossilbränslefritt Skåne år 2020.

Den nya distributionscentralen kommer att vara placerad i industribyn i Tomelilla. Preliminärt datum för avtalsstart är den 1 juli 2017. Avtalet löper i fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år.

Frågor från media besvaras av Tina Persson, verksamhetsutvecklare, Ystads kommun, 0411-57 70 84.

 

2017-02-21

 

Mer om samordnad varudistribution

Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner införde år 2013 tillsammans en ny affärsmodell för upphandling av produkter till kommunala verksamheter. Modellen skapades för att på ett bättre sätt tillgodose kommunernas behov och ger kommunen betydligt större möjlighet att påverka framför allt transporterna.

Samordnad varudistribution innebär att ansvaret för distributionen överförs från de enskilda varuleverantörerna till en externt upphandlade transportör/leverantör. Varuleverantörerna lämnar sitt gods på en gemensam terminal där varorna samlastas för vidare transport med ett fordon. Detta ökar fyllnadsgraden och kan därmed effektivisera transporterna.

Leveranser till kommunernas verksamheter sker på en på förhand överenskommen leveransdag vid en fast tidpunkt. Eftersom verksamheten vet när leveranserna förväntas komma ger man denna möjlighet att schemalägga personal för att ta emot leveranser vid en viss tid. Kommunen kan dessutom planera rutterna för att undvika att tunga fordon kör in på skolgårdar när eleverna har rast och liknande.

Sammantaget innebär affärsmodellen en ökad trafiksäkerhet, en minskad miljöpåverkan samt en ökad möjlighet för små och medelstora leverantörer att delta i kommunens upphandlingar. Sedan modellen infördes har kommunen större möjligheter att följa upp hur den upphandlade distributören utför sitt uppdrag, till exempel genom att övervaka hur hög hastighet man håller under körningarna. Antalet leveranstillfällen till verksamheterna i Simrishamn, Ystad och Tomelilla minskade under första året efter införandet av modellen från 26 500 till 7 000. Dessutom tilldelades ett antal små och medelstora företag kontrakt för att leverera livsmedel till kommunerna, bland andra Fridshills och Raskarums kyckling samt Ingelsta kalkon.

 År 2015 levererades 40 ton gods i veckan genom kommunernas distributionscentral och distributionen utökades till att omfatta även kontorsmaterial, kopieringspapper, kemtekniska produkter och storhushållsprodukter.

Kommunerna har de senaste åren tilldelats flera priser för sin samordnade varudistribution, bland annat Godstransportrådets nationella pris ”Årets lyft” med motiveringen: ”Ett framgångsrikt och inspirerande exempel på samordnad varudistribution där kommunerna som upphandlare med hjälp av ett genomtänkt och ambitiöst angreppssätt uppnått omfattande reducering av sina varutransporter. Genom en modell där ansvarig transportör samordnar alla in- och utleveranser inom de givna ramar som satts av transportköparen har varutransporterna minskat med så mycket som 75 %. Aktörernas koordinering, transparens och inte minst mod gynnar både ekonomi, trafiksäkerhet och miljö.”

Läs mer på ystad.se/naringsliv/upphandlingar/samordnad-varudistribution