Medborgarenkät på väg i Simrishamns kommun

- Vill veta vad medborgarna tycker och är angelägna att få deras åsikter, säger kommunledningen.

Simrishamns kommun är med i SCB:s medborgarundersökning i höst, för andra året i rad. Det är en enkätundersökning företaget genomfört två gånger årligen sedan 2005 och som de flesta av landets kommuner deltagit i en eller flera gånger.

De som tillfrågas är ett slumpmässigt urval ur befolkningsregistret. 1 200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågas i höstens undersökning i Simrishamns kommun.

Det handlar om medborgarnas upplevelse

I undersökningens enkät, på nätet eller på papper, får medborgarna tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet i allmänhet i kommunen. De får också berätta hur de upplever den kommunala servicen inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg, liksom möjligheterna till insyn och påverkan.

- För oss är det jätteviktigt att så många som möjligt tar chansen och svarar på enkäten, så vi får den bästa kvaliteten i undersökningen, säger Diana Olsson, kommundirektör i Simrishamns kommun. SCB:s undersökning är en del av vår dialog med dem som bor och verkar i vår kommun. Den ger en fingervisning om vad man tycker om vår kommun som en plats att bo på, men antyder också vilken upplevelse man har av den service kommunverksamheten ger.

Enklast via internet

De som är med i undersökningen kan själva välja att logga in och svara via internet eller med hjälp av den pappersenkät som kommer i postlådan 1–7 september. Den som svarar via webben har redan i dagarna fått en inbjudan att delta i undersökningen. På internet kan också välja att besvara enkäten på andra språk än svenska. Vill man hellre svara på pappersenkäten översatt till arabiska, går det att beställa en sådan från SCB.

Resultaten av höstens undersökning kommer kommunen tillhanda i början av december.

Ömsom vin och ömsom vatten i fjol

I 2016 års mätning var medborgarna över lag nöjda med hur man upplever kommunen som en plats att bo och leva på. Jämfört med andra jämnstora kommuner i undersökningen låg Simrishamns betyg högre när det gäller ”bostäder”, ”fritidsmöjligheter” och ”trygghet”. De områden som pekade på förbättringsmöjligheter var ”fritidsmöjligheter”, ”bostäder”, ”trygghet” och ”kommunikationer”.

- Det var glädjande att notera att de områden där våra medborgare gav ett lägre betyg, var de vi redan valt att prioritera framöver, säger Diana Olsson.

Den del av undersökningen som handlade om hur medborgarna ser på kommunens verksamheter gav ett lägre betyg 2016, liksom betyget på ”bemötande och tillgänglighet”, det vill säga hur medborgarna bedömer kommunens tillgänglighet och det bemötande de får i sin kontakt med kommunen.

- Här handlar det också om frågor som redan är i fokus, säger Diana Olsson. Vår satsning på två gymnasieskolor, ett uppgraderat miljöarbete och det kontinuerliga kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen hade inte slagit igenom hos allmänheten än. ”Kontakt Simrishamn”, som startade i april i år, har varit ett framgångsrikt sätt att avsevärt förbättra tillgängligheten och snabbare lösa vardagsfrågor våra medborgare har.

Undersökningen 2016 gav också en bild av hur medborgarna i Simrishamns kommun ser på sitt inflytande i kommunen. Det sammanfattande betyget blev lågt, undantaget var kommunens information som fick mer än godkänt.

- Till dem som slumpen inte väljer att delta i undersökningen, påminner jag gärna om de andra sätt man kan påverka och tycka till om kommunen, säger Diana Olsson. Man kan ställa en fråga till våra politiska partier på simrishamn.se, man kan skriva ett medborgarförslag eller på andra sätt delta i diskussionen om kommunens utveckling, idag och i framtiden.

Frågor från media besvaras av Diana Olsson, kommundirektör, Simrishamns kommun, 0414-81 91 02.

2017-08-24