SCB:s medborgarundersökning i Simrishamn klar

Medborgarna har tyckt till om hur det är att bo och leva i Simrishamns kommun.

Simrishamns kommun har deltagit i SCB:s medborgarundersökning i höst. Det är en enkätundersökning företaget genomfört två gånger årligen sedan 2005 och som de flesta av landets kommuner deltagit i en eller flera gånger. 1 200 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades i höstens undersökning i Simrishamns kommun, knappt hälften besvarade enkäten.

I undersökningen fick medborgarna tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter liksom boende och trygghet i allmänhet i kommunen. De fick också berätta hur de upplever den direkta kommunala servicen inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg, liksom tillgänglighet och information.

- Att delta i SCB:s undersökning är en del av vår dialog med dem som bor och verkar i vår kommun, säger Diana Olsson, kommundirektör i Simrishamns kommun. Den ger en fingervisning om vad man tycker om vår kommun som en plats att bo på, men antyder också vilken upplevelse man har av den service kommunverksamheten ger.

Förbättringar steg för steg

Undersökningen och dess resultat är uppdelad i tre delar. Den första delen handlar om hur man upplever kommunen som en plats att bo och leva på och det sammanfattande betyget blev 57 i år jämfört med 56 i fjol (gränsen för ”nöjd” går vid 60). De frågeområden som ger underlag för förbättringar är ”fritidsmöjligheter”, ”bostäder” och ”trygghet”.

Fyra av tio av de som besvarat enkäten kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen. Det, tillsammans med ”kommersiellt utbud”, är de kategorier som får högst betyg, 61 (2016: 60) respektive 65 (2016: 63). Lägst index får ”utbildningsmöjligheter” med 35 (2016: 39).

- Vi arbetar steg för steg och med prioriteringar kopplade till våra utvecklingsområden, säger Diana Olsson. Resultatet i år pekar på att vi är på rätt väg, eftersom många av betygen ökat jämfört med i fjol. Upplevelsen av arbets- och utbildningsmöjligheter är dock fortfarande en utmaning.

Jämfört med andra jämnstora kommuner i undersökningen ligger Simrishamns betyg högre när det gäller ”bostäder” och ”kommersiellt utbud”. SCB ger också en bild av vilka frågeområden bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare, men för Simrishamns kommuns del finns inget där en prioritering skulle ge en avgjort nöjdare befolkning, men man pekar på att det är viktigt att bevara det som ger ”fritidsmöjligheter”, ”bostäder” och ”trygghet” ett högt betyg.

Genomslag för förändringsarbete

Den andra delen av undersökningen handlar om hur medborgarna ser på kommunens verksamheter. Det sammanfattande betygsindexet blev 48 (2016: 45) och i princip alla parametrar har förbättrats jämfört med mätningen i fjol.

Betyget på ”bemötande och tillgänglighet”, det vill säga hur medborgarna bedömer kommunens tillgänglighet och det bemötande de får i sin kontakt med kommunen, blev 53 att jämföra med 48 2016:

- ”Kontakt Simrishamn” startade i april och har avsevärt förbättrat tillgängligheten och löser snabbt de vardagsfrågor våra medborgare har, säger Diana Olsson. Detta, tillsammans med en ännu högre medvetenhet hos våra medarbetare att sätta medborgaren i centrum, bidrar säkert till det förbättrade betyget.

Bäst betyg fick ”vatten och avlopp” med 72 (2016: 66), ”räddningstjänsten” med 68 (2016: 69) och ”renhållning och sophämtning” med 67 (2016: 64). Inom skolans område har också index höjts betydligt: förskola från 60 till 62, grundskola från 53 till 58 och gymnsieskola från 46 till 53.

- Här handlar det om frågor som är i fokus för oss, säger Diana Olsson. Vår satsning på två gymnasieskolor, ett uppgraderat miljöarbete, bättre störningsinformation kring vår VA-verksamhet och det kontinuerliga kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen har slagit igenom hos medborgarna.

För att höja helhetsbetyget ytterligare och därmed få mer nöjda medborgare, krävs främst upplevda förbättringar av betygsindexen för ”gator och vägar”, ”miljöarbete”, ”gång- och cykelvägar” samt ”äldreomsorgen”.

Bra betyg i år igen på kommunens information

Den tredje och avslutande delen av SCB:s undersökning handlar om hur medborgarna i Simrishamns kommun ser på sitt inflytande i kommunen. Det sammanfattande betygsindexet blev inte bättre än 32. Redan i fjol var betyget lågt, 35, och SCB:s rekommendation är att förbättringar inom frågeområdena ”förtroende” och ”påverkan” är de som kan påverka helhetsbetyget mest. Avgjort högst betyg i den tredje delen fick området ”information” med 52 (2016: 51).

- Det här är fortsatt en utmaning för såväl förtroendevalda som för oss som jobbar i kommunverksamheten, säger Diana Olsson. Det sammanfattande önskemålet i vårt visionsarbete från alla de medborgare som deltog var att skapa ”det goda samtalet” och där har vi fortfarande en bit kvar att döma av SCB:s undersökning.

Frågor från media besvaras av Diana Olsson, kommundirektör, Simrishamns kommun, 0414-81 91 02.              

2017-12-11

Fakta om SCB:s medborgarundersökning

Varje vår och höst erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 131 kommuner 2017. Sedan undersökningen genomfördes första gången hösten 2005 har 265 av landets kommuner deltagit och 242 av dessa har deltagit mer än en gång.

Kommunernas resultat är tillgängliga på www.scb.se/medborgarundersokningen.

Undersökningen i Simrishamns kommun genomfördes mellan den 16 august och den 27 oktober 2017. Ett urval på 1 200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 49 procent enkäten (2016: 49 procent).

Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index (NKI). Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på den totala nöjdheten och dels av ett antal frågeområden som återger delar av den undersökta verksamheten eller området. Analysmodellen syftar till att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten bland kommunens medborgare. Tre olika delar med varsitt helhetsbetyg:

  • Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på.
  • Helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter.
  • Helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om medborgarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter.

Helhetsbetygen mäts med tre specifika frågor. Frågorna besvaras på 10-gradiga skalor, där 1 är lägsta betyg och 10 är högsta betyg. Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100. Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”.