Utbyggnad av reningsverk på gång

Simrishamns kommun hoppas på slutgiltigt besked från länsstyrelsen före hösten för planerad byggstart 2018 i Kivik.

Vatten- och avloppsfrågorna är mer aktuella än någonsin i landets kommuner, där det pågår mycket arbete och projekt för att säkerställa såväl tillgången till dricksvatten, det livsviktiga livsmedlet, som att effektivisera reningen ur miljösynpunkt.

- VA-enheten arbetar kontinuerligt med ett antal större projekt för att kunna bibehålla en långsiktig vatten- och avloppsförsörjning, säger Johan Persson, enhetschef för VA på Simrishamns kommun. Projekt av större karaktär är komplexa och väldigt tidskrävande att utföra från första idé till färdigställd anläggning.

Dricksvattenförsörjningen snart tryggad

I Simrishamns kommun närmar sig lösning för vattenförsörjningen i de norra och södra delarna genom samarbete med grannkommunerna. Förutom att trygga tillgången till dricksvatten för lång tid framöver, gör också tillförseln av vatten från Tomelilla och Ystad att hårdheten i vattnet minskar i hela kommunens vattensystem.

VA-enheten har anställt en projektsamordnare vars huvuduppgift är att ansvara för resurssättning av projekten, att både ha egen personal och externa konsulter för att därigenom kunna kunna driva ett stort antal projekt med en relativt liten egen personalstyrka.

- Samtliga projekt har individuella tidplaner och budgetar vilket gör att finansieringen är säkrad för samtliga projekt som godkänts av kommunfullmäktige, säger Johan Persson.

Kiviks reningsverk på gång

I våras lämnade Simrishamns kommun in tillståndsansökan till länsstyrelsen för att få utöka kapaciteten i reningsverket i Kivik, få möjlighet att bygga ut det. I december återkom länsstyrelsen med en begäran om kompletteringar av ansökan

- Kompletteringarna blir färdiga inom ett par veckor, säger Johan Persson. När vi sedan får de nödvändiga tillstånden från länsstyrelsen påbörjas projekteringen av det framtida reningsverket, vilket ligger till grund för upphandling och bygge av anläggningen; vi räknar med att den står färdig 2019/2020.

- Det finns inte någon inbördes prioritetsordning mellan projekten, säger Karl-Erik Olsson, kommunstyrelsens ordförande (S). Vissa projekt har kommit längre än andra och utbyggnaden av Kiviks reningsverk kan nu gå fortare än vad vi planerat efter snabb handläggning från länsstyrelsens sida.

Prioriterad fråga

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, Carl-Göran Svensson (C), är nöjd: - Sedan starten av mandatperioden då jag tillträdde som ordförande, har VA-frågorna haft största prioritet och kontinuerligt jobbats med, både politiskt och i VA-verksamheten under Johan Perssons ledning.

- Det fanns en rad eftersatta områden som måste lösas för att kommunens olika delar ska kunna utvecklas. Det handlar både om vattenförsörjningen i hela kommunen, som på avlopps- och reningssidan med utbyte av åldriga stamledningar och uppgradering av reningsverk i Kivik samt Stengården, avslutar Carl-Göran Svensson

 

Frågor från media besvaras av Karl-Erik Olsson, kommunalråd (S), 0414-81 91 11, och av Johan Persson, enhetschef VA på Simrishamns kommun, 0414-81 92 72.

2017-02-20