Åtta kommuner i samverkan för en bättre miljö i Hanöbukten

Den 21 maj startar ett nytt nätverk för samverkan kring Hanöbukten, ett nätverk som ska främja både miljön och kustbygden.

Hanöbukten och dess miljötillstånd är av stor betydelse för de kringliggande kustsamhällena och en stor del av kommunernas identitet, attraktivitet och näringsliv är beroende av ett friskt hav. Eftersom vare sig vatten- eller miljöproblem känner några kommungränser, krävs samverkan för att ta sig an utmaningarna i Hanöbukten.

Därför bildar kommunerna Bromölla, Karlshamn, Karlskrona, Kristianstad, Ronneby, Simrishamn, Sölvesborg och Ystad nu ett gemensamt nätverk. Syftet är att etablera nya samarbeten mellan kommuner, akademi, näringsliv och idéburen sektor som ska bidra till att lösa miljöproblemen i Hanöbukten och södra Östersjön och stärka samhällsutvecklingen i regionen.

Idén föddes på Marint centrum

Initiativet togs av Simrishamns kommundirektör Diana Olsson, som under den gångna hösten bjöd in sina kollegor till Marint centrum för att diskutera vad kommunerna kan göra för att stärka sitt arbete med dessa frågor.

- Vi insåg väldigt snabbt att frågor som rör vatten, hav och kustsamhällenas utveckling är högt prioriterade i alla kommunerna och att vi kan nå längre i vårt arbete om vi lär av varandra och samverkar, säger Diana Olsson. Med Lunds universitets kommande forskningsmiljö på Marint centrum skapas dessutom en lokalt förankrad forskning dedikerad till Hanöbukten och med det intressanta möjligheter till samverkan mellan akademin och kommunerna.

Daniel Wäppling, kommundirektör i Karlshamns kommun, har också varit pådrivande i arbetet att få samverkan på plats:

- I Karlshamns fall är kommunen aktiv på väldigt många områden som kopplar till Hanöbukten och vi gör stora investeringar som har ett direkt samband med havsmiljön, däribland ombyggnad av reningsverket och återskapande av våtmarker. Dock upplever vi att vi kan sakna en helhetssyn i vårt arbete och vi vill utveckla vårt sätt att arbeta genom att dra lärdom av andra kommuner. Genom att kommunerna kommer varandra närmare i dessa frågor, stärks också förutsättningarna för att samarbeta kring åtgärder, säger Daniel Wäppling.

Undertecknad överenskommelse

I en av kommundirektörerna undertecknad överenskommelse, pekas mål och former för samarbetet ut. Två gånger om året ska nätverksträffar arrangeras där aktuella frågeställningar från kommunernas verksamheter liksom från forskning, myndigheter, näringsliv, ideell sektor och annan relevant samhällsdiskussion ska behandlas. Utöver detta kommer samverkan låtas ta olika former i olika frågor, t.ex. fokusgrupper kring utvalda frågor, samarbete kring kompetensutveckling, gemensamma projekt och dylikt.

Målgruppen är en lång rad specialister inom kommunerna, som miljöstrateger, kommunekologer, marinbiologer, havsplanerare, VA-personal, hamnchefer, landsbygds- och skärgårdsutvecklare, näringslivsutvecklare etc. Syftet är att främja kunskaps- och erfarenhetsspridning mellan kommunerna samt att underlätta ökat samarbete med åtgärder, gemensamma projekt och liknande.

Avspark den 21 maj

Nätverket lanseras den 21 maj, då nätverkets första möte arrangeras i Simrishamn. På mötet kommer ett drygt fyrtiotal tjänstemän från kommunerna att diskutera gemensamma problemställningar och komma med inspel om hur man önskar att nätverkets arbete ska läggas upp. På programmet finns också föreläsare från Lunds universitet respektive Havs- och vattenmyndigheten, som kommer att tala om Hanöbukten ur olika perspektiv – forskning, miljöövervakning och utveckling av Hanöbuktens kustsamhällen.

Dagen avslutas med ett studiebesök på Simrishamns reningsverk, som just nu byggs om för att förbättra reningen av bl.a. läkemedelsrester, mikroplaster och miljögifter och metaller. Visionen är noll utsläpp, vilket innebär att vattnet ska bli så rent att det kan återföras till grundvattnet och bidra till att lösa vattenbristproblematiken i kommunen.

 

Frågor från media besvaras av:

- Madeleine Lundin, Simrishamns kommun, 0414-81 91 24, madeleine.lundin@simrishamn.se

samt

- Anna-Karin Sonesson, Ronneby kommun, 0457-61 89 79, anna-karin.sonesson@ronneby.se
- Anette Ingemansson, Sölvesborgs kommun, 0456-81 61 20, anette.ingemansson@solvesborg.se
- Jesper Bergman, Karlshamns kommun, 0454-814 19, jesper.bergman@karlshamn.se
- Jesper Havelid, Bromölla kommun, 0456-82 20 19, jesper.havelid@bromolla.se
- Kristina Rosberg,
Ystads kommun, 0709-47 73 17, kristina.rosberg@ystad.se
- Sven-Olof Petersson, Karlskrona kommun, 0455-30 33 52,
sven-olof.petersson@karlskrona.se
- Ulrika Hedlund, Kristianstads kommun, 044-13 59 43, ulrika.hedlund@kristianstad.se