Nytt kvotfördelningssystem krävs för levande fiskehamnar i Östersjön för kommande generationer

Länsstyrelsen Skåne och Simrishamns kommun föreslår att Havs- och vattenmyndigheten omgående ser över nuvarande system för fördelning av torskkvoterna i Östersjön.

Svenskt fiske är på väg att upphöra längs stora delar av östersjökusten. För att kunna bibehålla och återskapa ett kustfiske, behövs nytt tänkande med ett tydligare fokus på helheten.

- Simrishamns hamn har på mindre än tio år gått från den värdemässigt största hamnen i Sverige till en hamn vars fortsatta existens som fiskehamn nu ifrågasätts, säger Karl-Erik Olsson, kommunstyrelsens ordförande (S) i Simrishamn. På samma sätt är även övriga fiskehamnar längs Östersjöns kust starkt hotade.

Nytt system för fiskekvoter föreslås

Länsstyrelsen Skåne och Simrishamns kommun har utarbetat ett förslag till nytt kvotfördelningssystem för fisket. Förslaget handlar om att en övervägande del av kvoten i östra Östersjön och hela kvoten i västra Östersjön permanent avsätts i en regional kvot för fiskare som enbart har torskfisketillstånd i Östersjön och vars fartygsstorlek är anpassad till lokala landningar. Ett sådant system skulle garantera kustsamhällenas tillträde till fisken genom att fiskets struktur baseras på lokala landningar. På så sätt skapas förutsättningar att uppnå målen om ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske i Östersjön.

En absolut förutsättning för en återuppbyggnad av fisket i östersjöhamnarna är att fisken i Östersjön är tillgänglig över hela året, vilket i praktiken innebär att tillstånd måste kunna ges för nyetableringar av lokala torsk- och sillfiskare. Så är inte fallet idag. Havs- och vattenmyndigheten bör även utreda möjligheterna att inom ramen för regionalkvoter i Östersjön öppna för en möjlighet att kombinera sill- och torskfiske. En översyn av licenssystemet och torsktillstånden för att minska antalet passiva fiskare som inte nyttjar sina tillstånd är också nödvändig.

- Vi ser det som helt avgörande att kvotfördelningssystemet görs om, så att kustsamhällenas framtida tillgång till fisken i Östersjön garanteras, säger Anneli Hulthén, landshövding i Skåne. Om så inte sker, kommer nödvändiga satsningar för att fisket längs östersjökusten ska återhämta sig inte kunna genomföras och Östersjöns fiskehamnar riskerar slås ut för gott.

- Ingen investering sker i en verksamhet som inte kan garantera en framtida, kontinuerlig tillgång till erforderliga mängder råvara. Dagens system kan inte garantera detta, avslutar landshövdingen.

Chans till återhämtning

Givet den östersjöbaserade fiskeflottans begränsade storlek och aktivitet i nuläget, kommer förslaget initialt innebära att en mycket låg andel av den regionala kvoten nyttjas. Den outnyttjade delen föreslås hanteras av Havs- och vattenmyndigheten och kan omfördelas inför kommande års fiske, bytas med andra länder eller vara kvar i havet och på så vis ge torskbeståndet en chans till återhämtning.

Levande hamnar och lokala fiskeflottor skapar värden som sysselsättning och företagande i flera led runt fisket, liksom mycket värdefulla aspekter knutna till identitet, varumärke och kulturarv, framhåller förslagsställarna. Detta har i sin tur en avgörande påverkan på kustsamhällenas attraktionskraft som etableringsorter för företag, platser att bo på och som destinationer för besökare. Förslagets ambition är att gynna både fiskerinäringen och torskbeståndet. Alla vinner: havet, konsumenterna och fiskesektorn.

 

Frågor från media besvaras av Vesa Tschernij, 0414-81 91 66, fiskeexpert på Marint centrum på Simrishamns kommun och Johan Wagnström, 010-224 16 85, fiskeridirektör på Länsstyrelsen Skåne.

2018-05-15