Information om råttor

Råtta

Problem med råttor?

På vissa platser i kommunen upplevs ökande problem med råttor. Troligen ökar de i antal, men framför allt blir de mer synliga i offentliga miljöer under de varma månaderna, då vi människor i större utsträckning vistas utomhus. Det senare leder tyvärr till att mer sopor och matrester blir tillgängliga för råttorna. Man brukar säga att det finns lika många råttor som det finns människor i en stad. Problemet med råttorna uppstår när de rör sig på platser där vi inte vill ha dem, som till exempel inne i bostäder och på offentliga platser bland människor.

Råttor trivs på platser där de har tillgång till mat. Sopor, matrester och fett i avlopp är till exempel sådant som drar till sig råttor. Den viktigaste åtgärden för att hålla råttor borta är att de inte har tillgång till mat och skydd.

Äger du en fastighet är det ditt eget ansvarar att hålla skadedjur borta från fastigheten. Som fastighetsägare ska du först kontakta ditt försäkringsbolag. Försäkringsbolaget brukar sedan kunna rekommendera en skadedjursbekämpare som du kan höra av dig till.

Upptäcker du råttor som rör sig på allmän platsmark, där de kan upplevas som störande för allmänheten, ska du kontakta Simrishamns kommun.

Upplever du problem med skadedjur i din lägenhet? Kontakta din hyresvärd/bostadsrättsförening. 

Om råttorna rör sig i dina avloppsrör bör du se till att alla brunnslock är täta. Tänk på att en råtta kan klättra flera våningar på insidan av ett lodrätt rör och ta sig igenom ett litet hål på 20 mm, vilket motsvarar diametern på en enkrona. Nerspolad mat och fett i avloppet lockar till sig råttor. Därför ska man undvika att spola ner matavfall och fett i avloppet. Torka alltid av stekpannor och dylikt med hushållspapper innan diskning och förpassa allt matavfall till återvinningen. På detta sätt minskar du även risken för avloppsstopp i rören.

Misstänker du att råttorna tar sig in via det kommunala avloppsnätet eller om du upptäcker något fel, såsom hål och sättningar intill en kommunal avloppsbrunn, ska du ta kontakt med Simrishamns kommun.

Simrishamns kommun har ramavtal för råttbekämpning. Bekämpningen sker i form av betning av gift och kontroller i ledningssystemet, denna åtgärd ger endast små effekter, gifter äter råttorna bara i brist på annan föda. För att få bäst resultat måste man reducera tillgång till mat och det är ett arbete alla gemensamt måste hjälpa till med.

Alla kan göra något.

  • Täta alla tänk­bara ingångar till huset.
  • Gå husesyn och se var råttor kan komma in i och ut ur fastigheten. Titta särskilt efter om det finns det gamla golvbrunnar som inte används, täta i så fall dessa.
  • En torr golvbrunn som har förbindelse med avloppssystemet/dagvattenrör är en öppen väg för råttor att komma in i huset. Se därför till att de är ordentligt tätade om de inte är vattenfyllda. Även hål där kablar och rör kom­mer in till fastigheten kan vara en ingång, även dessa ska tätas.
  • Det ska sluta tätt där håltagning gjorts i ytterväggarna så att det inte finns springor där råttorna kan komma ige­nom. Ett problem som kan vara svårt att komma åt är de stora matarkablarna som ligger skyddade i rör. Är det inte till­räckligt trångt inne i röret, alltså mellan rörväggen och kabeln, kan råttorna springa in den vägen.
  • Täta håligheter i väggarna, även de som ligger under mark. Råttorna har inga problem med att gräva sig ner en bra bit i marken.
  • Finns det springor under ytterdörrar/källardörrar? Även detta är en in-/utgång.

Se över sophanteringen

Hur sophanteringen sköts är en väsentlig faktor för om råttorna ska hitta mat eller inte. Att hålla rent i soprummet eller runt din uppställningsplats för soptunnan är viktigt, se till att kärlen inte blir överfulla och att locken kan stängas ordentligt.

Tänk även på att om du komposterar matavfall på fastigheten måste detta vara säkert så att råttorna inte kan komma åt detta.

Rensa och röj upp

Råttor har ofta sina bon i marken och gärna under extra skydd i form av buskar. Utifrån sitt bo rör de sig vanligtvis inom en radie på 25–30 meter. Håll gärna marken öppen längs med husväggarna och undvik klätterväxter. Utan skydd är chansen god att råttorna väljer en annan boplats.

Mata inte fåglar eller andra djur utomhus

Fågelfrön och kattmat uppskattas av fler arter än dem som maten egentligen är avsedd för. Råttor är intelligenta djur som snabbt lär sig var mat finns tillgäng­lig. Se därför till att boende i fastigheten matar sina husdjur inomhus och att frön och brödsmulor inte läggs ut till fåglarna. Att hålla marken fri från fallfrukt är också viktigt.

Råttgift är inte hela lösningen

Det råttgift som privatpersoner får hantera har oftast dålig effekt, det är helt enkelt inte starkt nog. Därför är det inget alternativ att själv lägga ut gift. Be­kämpningsföretagen väljer oftast att sätta ut så kallade betesstationer, alltså förgif­tad råttmat. Metoden är inte optimal, så länge det finns något annat för råttorna att äta undviker de betesstationerna.

Effektiv råttbekämpning kräver en relativt stor arbetsinsats om man både vill bli av med det akuta problemet och förebygga inför framtiden.

Lagstiftning

"Ägare eller nyttjanderättshavare till berörd egendom skall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors hälsa."

(Miljöbalken 1998:808, 9 kap 9§).

Råtta