Natur

GulyxneHavet, kusten, landskapet och den överdådigt rika naturen – Simrishamn är verkligen en plats för livet!

 

Natur och naturvård

 

Hasselmus

Aktuellt

Simrishamns kommun har för åren 2015-2019 beviljats statligt bidrag för naturvårds- och friluftslivsbefrämjande åtgärder det tätortsnära naturområdet Åbackarna. Syftet är att skapa rika naturmiljöer och bättre levnadsvillkor för sällsynta arter, samt att förbättra tillgänglighet, attraktion, trygghet och upplevelsemöjligheter för både lokalbefolkning och besökare.

De planerade åtgärderna kommer i huvudsak att genomföras under vinterhalvåret ska till stor del följa en befintlig skötselplan och omfatta bland annat följande moment:

 1. Naturvårdsåtgärder i skogsmark (utglesning, frihuggning av utvalda träd, kompletterande plantering av naturligt förekommande träd och buskar, inklusive skuggning av vattendrag och anläggning av brynvegetation). Start december 2017.
 2. Naturskapande åtgärder på f.d. åkermark (träda, slåtter, plantering av naturligt förekommande träd och buskar). Till stor del genomfört.
 3. Våtmarksanläggningar. Start december 2017.
 4. Vresrosbekämpning och markbearbetning på sandmark (sandblottor, slåtter). Till stor del genomfört.
 5. Tillgänglighetsåtgärder (tillgänglighetsanpassade promenadslingor i olika naturmiljöer, bänkar för rast och vila, nyanläggning och/eller renovering av befintliga stigar, trappor och broar)
 6. Anordningar för friluftsliv, upplevelser och information (observationsplats med vind- och regnskydd, ”lägerplats” med bänkar, bord, grill och tak, grillplatser med bänkar och bord, samt skyltar med vägledning och information om naturmiljön och vidtagna åtgärder). Till stor del genomfört.

Närliggande delprojekt

I januari-mars 2018 kommer omfattande skogsarbeten att genomföras i Åbackarna, farmför allt i områdena öster om Norra Infartsvägen (Lilleskog, Storeskog och Åkessons äng). Åtgärderna genomförs med hjälp av diverse motorredskap, vilket kan innebära störningar i form av buller och tidvis begränsad framkomlighet på gångstigarna. Åtgärderna ska med vissa undantag följa den befintliga skötselplanen (se "Skötselplan, Åbackarna" i punkktlista ovan).

Samtidigt kommer anläggning av en våtmark strax väster om Friaborg att avlutas (på ängen nära cykelvägen till Gröstorp). Även här kan motorljud och begränsad framkomlighet på cykelvägen upplevas som störande.

 Grävmaskin

 

Skötselplaner, tätortsnära natur

Bastardsvärmare

Samhällsbyggnadsförvaltningen har under senare år upprättat skötselplaner för tätortsnära naturområden i Simrishamn, Borrby, Baskemölla och Kivik (2). Skötselplanerna, som färdigställts av oberoende konsulter, har till syfte att bevara och utveckla naturvärden, samt att förbättra tillgängligheten för det rörliga friluftslivet.

Skötselplaner:

Landskapet och naturen

Det milda klimatet, de skiftande geologiska förhållandena och närheten till kontinenten gör att Simrishamns kommun hyser mycket höga naturvärden. Flera sällsynta och hotade växt- och djurarter har starka fästen eller rent av sin huvudsakliga utbredning i kommunen.

I söder är landskapet starkt påverkat av jordbruksverksamhet. De kvarvarande naturmiljöerna är små och få, men de har ofta rikt djur- och växtliv och är mycket viktiga för många arters överlevnad. Norrut vidtar en mellanbygd med ett mer omväxlande landskap och längst i nordost överväger skogsmarkerna. Kusten är relativt oexploaterad och av skiftande karaktär. I söder och norr finns vidsträckta sandstränder och däremellan allt från strandängar och långgrunda vikar till sandstenshällar, granitklippor och alkärr.

Vattendragen i jordbrukslandskapet är påverkade av dikning och näringsläckage, men har ändå höga naturvärden. Stora mängder havsöring vandrar på höstarna upp och leker där det finns lämpliga bottnar och i mer opåverkade delar finns fortfarande ett rikt djurliv. Åar och bäckar i norra delen av kommunen är relativt opåverkade och har mycket höga naturvärden.

Våtmarkerna i slättbygden har i stort sett försvunnit på grund av utdikning och de som finns kvar är oftast påverkade av dikningsföretag och torvbrytning. Så kallade rikkärr förekommer dock lite varstans och hyser inte sällan en imponerande orkidéflora.

Lövgroda, Brantevik

Kommunalt naturreservat Skansen

Landskap och natur

Skansen är ett knappt 10 ha stort naturområde i Simrishamns tätort. Området gränsar till villabebyggelse, hyreshus, kolonistugor, industrimark och Östersjön. Området är en rest av gamla naturbetesmarker och är värdefullt ur både natur- och kulturvetenskapligt perspektiv. Förutom en rik flora och förekomst av hotade groddjur, finns också unika geologiska formationer och fasta fornlämningar i form av hällristningar. Marken ägs och förvaltas av Simrishamns kommun.

Skansen har en varierande natur, bestående av omväxlande hällmark, torräng och fuktigare svackor. Hävden genom bete upphörde i mitten av 60-talet, varpå området delvis växte igen. Under 80-talet inventerades området och ett förslag till skötselplan upprättades. Viss röjning skedde och betesdriften återinfördes. År 2006 beviljades kommunen statligt bidrag för att göra Skansen till kommunalt naturreservat. Under arbetet med reservatsbildning har Skogsstyrelsen under 2006 och 2007 med hjälp av "Gröna jobb" utfört röjning, renoverat stängsel och byggt nya övergångar.

Läs områdesbeskrivning (ur Naturvårdsprogrammet) och skötselplan.

Naturreservatet har bildats med hjälp av bidrag från Länsstyrelsen.

Renovering av stängsel (Gröna jobb)

Naturvårdsarbetare

Gråfibblor

Naturvårdsprogram för Simrishamns kommun

Bakgrund och arbetsgång

Under 2006 ansökte Simrishamns kommun om statligt bidrag för att färdigställa ett naturvårdsprogram. Bidrag beviljades av Länsstyrelsen och projektet startades 2007-01-01. Syftet med programmet har varit att i ett dokument sammanställa befintlig och nyinsamlad dokumentation om naturvärden i olika områden. Arbetet har pågått i drygt tre år och den 31 maj 2010 antogs programmet av Kommunfullmäktige. Naturvårdsprogrammet ska i första hand användas som underlag i kommunens arbete med fysisk planering, men förhoppningsvis också tjäna som inspiration till friluftsliv och lokalt naturvårdsarbete.

Befintligt material och inventeringsresultat från bland annat Jordbruksverket (Ängs- och betesmarksinventering), Skogsstyrelsen (Nyckelbiotoper m.m.) och Artdatabanken (Rödlistade arter) har kopplats till kommunens kartdatabas. Områden utan dokumentation har inventerats och bedömts enligt värderingsgrunder som bygger på relevanta miljömål. Naturvärden i form av arter, naturtyper, andra värdefulla naturelement som till exempel död ved, stubbar, gamla träd och buskar, lågor, betesmarker, våtmarker och gärdsgårdar, har dokumenterats till övervägande del med hjälp av digital fotografering. Resultatet har sammanstälts i ett drygt 200 sidor tjockt dokument rikt på vackra bilder. Naturvårdsprogrammet finns också tillgängligt i form av en tryckt, inbuden bok. Projektet avslutades 2010-07-20.

Slutrapporten till Länsstyrelsen kan läsas här.

Solvända, Vitemölle strandbackar

Naturvårdsprogrammet omarbetat och redigerat efter remissrunda:

 1. Gislövs stjärna och Lunkaberg
 2. Mälarhusen och Borrbystrand
 3. Grönet och Hylkan
 4. Impan
 5. Simris strandängar
 6. Bäckhalladalen och Gladsax hallar
 7. Stenshuvud med omnejd
 8. Vitemölle strandbackar
 9. Ravlundaföltet
 10. Torups ängar och Bolen
 11. Gyllebo
 12. Åkarp och Mellby käsk
 13. Tjörnedala och Prästens badkar
 14. Vårhallen, Knäcken och Svingeln
 15. Sankt Olof och Måsalycke
 16. Karlaby och Gladsax mossar
 17. Östratorp och Iglamossen
 18. Dälperöd och Rörums käsk
 19. Älmhult
 20. Snapparp och Munkarynga
 21. Grönhult
 22. Forsemölla och Rörums backar
 23. Backamossen och Tommarps sjö
 24. Vilhelmsberg
 25. Glimminge hallar och Västanbäck
 26. Tångdala och Svinaberga
 27. Mellby kalvhage och Djupadal
 28. Vallbyåsen och Lunnasjöbäckens dalgång
 29. Komstad
 30. Toremosse, Glivarpa mosse och Ängahagen
 31. Marknadsfältet
 32. Åbackarna och Skansen
 33. Gedings mosse och De dödas lott
 34. Borrby backar
 35. Kylsgården
 36. Verkeåns dalgång och Brösarps backar
 37. Torup
 38. Gärsnäs slott
 39. Vemmerlövs mosse och Kungabacken
 40. Norrekås och Örnahusen
 41. Simrishamns hamn
 42.  

Synpunkter på publicerat material och kompletterande information kan lämnas till Bengt Bengtsson, bengt.bengtsson@simrishamn.se.

Mer information

Skånes miljömål

Mer om Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram finns på Länsstyrelsens hemsida.

Skånes natur

Mer om Skånes natur och naturvård finns på Länsstyrelsens hemsida.

Allmänt om naturvård

På  Skogsstyrelsens och Jordbruksverkets hemsidor kan man läsa mer om naturvärden och pågående naturvårdsprojekt. Fler naturlänkar uppe till höger.

Allemansrätten

Läs om Allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida.

Synpunkter och/eller idéer angående naturvård kan framföras till Bengt via E-post
bengt.bengtsson@simrishamn.se
eller telefon 0414-819271