Stiftelser förvaltade av Simrishamns kommun

Småtärna

Stiftelsen Augusta Östbergs minne

Redan år 1912 hade Yngve Östberg, vars namn är välbekant i Simrishamn (bl.a. har den stora genomfartsgatan Yngve Östbergs väg uppkallats efter honom) bestämt, att hans fastighet vid Rådmansgatan efter hans död skulle överlämnas till staden. Hans tanke var att i fastigheten inreda ett antal lägenheter för att skapa ett hem särskilt för äldre kvinnor i små förhållanden även i mån av utrymme åt andra ur pouvres honteux som behövde en lugn och fridfull vrå för att värdigt åldras. Genom namnet ”Augusta Östbergs minne” ville han hedra sin år 1906 avlidna moder.
Fastigheten är idag såld och avkastningen på kapitalet används för att göra tillvaron bättre för de som har det svårt i Simrishamns kommun.

Styrelse, ordinarie ledamöter:
Ordförande: Karl-Erik Olsson (S)
Ledamöter: Pia Ingvarsson (S) och Anders Johnsson (M)
Kyrkoherde Mats Hagelin
Kommundirektör Diana Olsson
Ersättare: Lena Åström (S) och Maria Linde Strömberg (M)

Ansökan om bidrag: Utdelning sker en gång per år i december månad till personer boende inom Simrishamns kommun i behov av understöd. Särskild ansökningsblankett rekvireras från kommunen. Ansökan skickas till Stiftelsen Augusta Östbergs minne, c/o Simrishamns kommun, 272 80 Simrishamn.

Ansökningsblankett

Stiftelsen Yngve Östbergs fond

Enligt testamente från 1912 ska min kvarlåtenskap tillfalla Simrishamns stad och under benämning ”Yngve Östbergs donation” bilda en stående fond, vars kapital framgent orubbat förräntas. Avkastningen ska användas för det eller de ändamål i och för staden som Stadsfullmäktige beslutar.
Skulpturen Cimbris av Ulla Viotti, Bergengrenska trädgården och Museiträdgården är några av de ändamål som fonden lämnat bidrag till.

Stiftelsen Kivik-Vitemölle fond

Fonden, som uppkommit genom överskott av de medel, som blivit insända för understödjande av de genom stormen den 16-20 oktober 1898 nödlidande fiskare i Kivik och Vitemölla, har till ändamål att lämna bidrag åt:

a) fattiga å nämnda fiskelägen boende fiskare, som utan sitt förvållande genom olyckshändelse på havet eller annan sjöskada brakts i nöd,
b) avlidna fiskares i fattiga omständigheter varande änkor och oförsörjda barn,
c) sjöräddning vid ovannämnda kust

Bidrag har under de senaste åren lämnats till Sjöräddningsstationen i Kivik.

Styrelse, ordinarie ledamöter:

Ordförande: Krister Persson (utsedd av Kungl. Maj:ts befallningshavande i Kristianstads län)
Ledamöter: Gert-Erik Svensson (ÖPS) och Håkan Rosenqvist (M)
Ersättare: Börje Hallgren (S) och Lars-Gösta Nilsson (M)

Stiftelsen Johanna o Per Mårtenssons minnesfond

Enligt gåvobrev från 1942 bildades en fond benämnd Johanna och Per Mårtenssons minnesfond. Till hugfästande av minnet efter våra kära föräldrar Köpmannen Per Mårtensson och Johanna Mårtensson erbjuder vi (Theresia Mårtensson och Oscar Mårtensson) härmed Stiby kommun en gåva bestående av 50 aktier i Sveriges Litografiska Tryckeri samt 50 aktier i AB Svenska Gasaccumulator. Fondens disponibla avkastning ska tas i anspråk för hemsysterverksamhet i Stiby kommun. Under vissa förutsättningar får avkastningen efter behovsprövning även användas till bidrag åt sjuka personer för sjukhusvård eller läkarbehandling.

Styrelsens ordinarie ledamöter (utsedda av länsstyrelsen):

Ordförande: Tom Olsson
Ledamöter: Erna Ingemansson och Thomas Nilsson.
Ersättare: Anita Olsson (S) och Matts Karlsson (M)

Ansökan om bidrag: kan göras av dem som bor inom f.d. Stiby kommun och har det svårt, och skickas till Stiftelsen Johanna och Per Mårtenssons minnesfond, c/o Simrishamns kommun, 272 80 Simrishamn. Utdelning från Stiftelsen sker under november eller december månad.

Stiftelsen Sociala Samfonden

Denna fond bildades 1980 genom sammanslagning av 46 donationsfonder med socialt ändamål. Fondens geografiska användningsområde utgörs av Simrishamns kommun. Beslut om utdelning fattas av socialnämnden. Utdelning ska ske till behövande eller organisationer för verksamhet bland behövande. Avkastningen får inte användas för ändamål som ska tillgodoses med skattemedel.
Ansökan om bidrag: kan göras av den som är bosatt i Simrishamns kommun, ställs till Simrishamns kommun, Socialförvaltningen, 272 80 Simrishamn.

Stiftelsen Skolans Samfond

Fonden bildades genom sammanslagning av 14 skolfonder. Utdelningen ska användas till förmån för elever vid kommunens skolväsende företrädesvis för

  • Belöning eller uppmuntran åt elev som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärd flit
  • Belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott
  • Stipendium för fortsatt utbildning
  • Hjälp åt elev för studier eller för studieresa inom- eller utomlands
  • Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål eller förvärv av materiel m.m.

Avkastningen får inte användas för ändamål som ska tillgodoses med skattemedel
Beslut om utdelning fattas av barn- och utbildningsnämnden.

Stiftelsen Sjuksköterskefonden

Vallby Sparbank har av överskottsmedel bildat fonden på 1950-talet. Avkastningen ska användas för att bereda barn till obemedlade eller mindre bemedlade föräldrar inom f.d. Vallby kommun vistelse i sommarhem eller liknande inrättning och dels vuxna inom samma område vård på konvalescenthem eller liknande hem.
Utdelning har under de senaste åren gått till Första maj-blommekommittén i Vallby.

Stiftelsen 13:e Novemberfonden

Fonden har uppkommit genom överskott av medel, vilka blivit insamlade för understödjande av genom stormen den 13 november 1872 nödlidande kustborna i sydöstra delen av Kristianstads län. Fonden har till ändamål att efter angelägenhetsgrad lämna bidrag till obemedlade, som utan sitt förvållande genom olyckshändelse på sjön eller annan sjöskada bragts i nöd eller lämna bidrag till Sjöräddningen.
Bidrag har de senaste åren lämnats till Sjöräddningssällskapet, RS Skillinge.

Stiftelsen Justus Ingemanssons fond

Enligt testamente från år 1965, ska en fond bildas benämnd ”Justus Ingemanssons fond”. Avkastningen ska användas till stipendier åt en eller flera begåvade elever från Borrby församling.
Ansökan om bidrag ställs till Simrishamns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 272 80 Simrishamn. Annons årligen i Ystads allehanda.

Stiftelsen Johan o Gull Nilssons fond

Enligt testamente från år 1994 ska avkastningen årligen utdelas i form av stipendium för eftergymnasial högskoleutbildning (ej vuxenutbildning) till skolungdomar från Borrby församling.
Ingen utdelning de senaste åren pga. låg ränteintäkt.
Ansökan om bidrag ställs till Simrishamns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 272 80 Simrishamn. Annons årligen i Ystads allehanda.

Montans donationsstiftelse

Stiftelsen A F Montans Donationsfond ger bidrag till behövande personer inom Sankt Olofs, Rörums, Vitabys, Ravlunda och Brösarps tidigare kommuner. Personer med funktionshinder prioriteras. Ansökningar ska vara inne senast 30 november. Utdelning sker i december månad. Stiftelsen förvaltar en skogsfastighet i Attusa, som 1888 genom en donation skänktes av länsman A. F. Montan. Montan skänkte även 5 000 kr för att uppföra en fattigstuga. Sankt Olofs, Rörums, Vitaby, Ravlunda och Brösarps dåvarande kommuner tackade ja till gåvan och beslöt att gemensamt bygga en fattigstuga. Stugan, som i enlighet med donationsbrevet byggdes på fastigheten, användes fram till 1934. Byggnaderna revs 1935 och skog planterades. Avkastningen av donationen kan årligen utdelas till behövande inom Sankt Olofs, Rörums, Vitaby, Ravlunda och Brösarps förutvarande kommuner.

Mer om våra fonder

Under länsstyrelsens gemensamma stiftelsedatabas finns ytterligare information om stiftelserna. www.stiftelser.lst.se