Montans donationsstiftelse

Stiftelsen A F Montans Donationsfond ger bidrag till behövande personer inom Sankt Olofs, Rörums, Vitabys, Ravlunda och Brösarps tidigare kommuner. Personer med funktionshinder prioriteras.

Stiftelsen förvaltar en skogsfastighet i Attusa, som 1888 genom en donation skänktes av länsman A. F Montan. Montan skänkte även 5 000 kr för att uppföra en fattigstuga. Sankt Olofs, Rörums, Vitaby, Ravlunda och Brösarps dåvarande kommuner tackade ja till gåvan och beslöt att gemensamt bygga en fattigstuga.

Skog planterades

Stugan, som i enlighet med donationsbrevet byggdes på fastigheten, användes fram till 1934. Byggnaderna revs 1935 och skog planterades. Avkastningen av donationen kan årligen utdelas till behövande inom Sankt Olofs, Rörums, Vitaby, Ravlunda och Brösarps förutvarande kommuner.

Fondens riktlinjer för utdelning av medel

Vem kan söka:

Enskilda personer, permanent boende, i de tidigare kommunerna/församlingarna.

I första hand prioriteras behövande personer med funktionshinder.

Ansökan

Ansökan ska ske skriftligt.

Utdelning sker en gång per år, i december.

Sökande kan endast vid ett tillfälle erhålla medel från fonden under en treårsperiod.

Medel beviljas ej till ändamål som bekostas av allmänna medel.

Motivering

Kort motivering till sökta medel ska medfölja ansökan.

Annonsering

Annonsering sker i Österlenmagasinet samt via Simrishamns och Tomelillas kommuners hemsida.

Riktlinjerna är antagna vid styrelsemöte 2007-09-11.

Eventuella upplysningar kan fås från Anders Johnsson, tfn 0414-241 02.

Ansökan skickas till ordförande:

Anders Johnsson
Stockeboda Gård
272 97 Gärsnäs